equation of time

  • Геодезия
  • уравнение на времето
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.affected equationуравнение с неизвестни от различна степен
политех.affected quadratic equationпълно квадратно уравнение
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
геод.azimuth equationпосочно уравнение
геод.base equationбазисно уравнение
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic equationизходно уравнение
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.biharmonic equationбихармонично уравнение
политех.biquadratic equationбиквадратно уравнение
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
политех.characteristic equationхарактеристично уравнение
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
хим.chemical equationхимично уравнение
тлф.circuit operating timeоперативно време
хим.Clapeyron equationКлапейроново уравнение
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cubic equationкубично уравнение
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.degree of differential equationред на диференциално уравнение
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.design equationизчислителна формула
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.difference equationдиферентно уравнение
мат.difference-differential equationдиференциално уравнение, в което променливите се различават по даден признак
политех.differential equationдиференциално уравнение
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.diffusion equationдифузионно уравнение
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.empirical equationемпирично уравнение
изч.engineering timeвреме на обслужване
equationуравняване, изравняване, уеднаквяване
мат.equationуравнение
политех.equation in two unknownsуравнение с две неизвестни
политех.equation of a straight lineуравнение на права
политех.equation of conditionусловно уравнение
политех.equation of continuityуравнение за непрекъснатост
политех.equation of equilibriumуравнение на равновесие
политех.equation of motionуравнение на движението
политех.equation of stateуравнение на състоянието
политех.equation of stateзакон за изменение на състоянието
политех.equation of telegraphyтелеграфно уравнение
политех.equation solverустройство за решаване на уравнения
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.error equationуравнение на грешката
политех.estimating equationуравнение, решението на което представлява оценка
политех.exact differential equationчастно диференциално уравнение с точни диференциали
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.exponential equationекспоненциално уравнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.flow equationуравнение за движението на течност
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.hammet equationуравнение на хамет
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heat equationуравнение на топлопроводността
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.hydrodynamic equationхидродинамично уравнение
политех.hyperbolic partial differential equationчастно диференциално уравнение от хиперболичен тип
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
indefinite equationнеопределено уравнение
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.indeterminate equationнеопределено уравнение
политех.indicial equationопределящо уравнение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
политех.integral equationинтегрално уравнение
политех.integro-differential equationинтегрално-диференциално уравнение
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.intrinsic equationестествено уравнение
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
политех.irrational equationирационално уравнение
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.lead timeподготвителен период
политех.leading edge pulse timeвреме за установяване на импулс
геол.length equationбазисно уравнение
life timeресурс
тлв.line timeвреме на редовата развивка
тлв.line-time baseустройство за редова развивка
политех.linear equationлинейно уравнение
политех.literal equationуравнение с буквени коефициенти
изч.load timeвреме за зареждане
политех.local timeместно време
политех.logarithmic equationлогаритмично уравнение
политех.logical equationлогическо уравнение
политех.long-response timeголяма инерционност
добави значение или превод тук