eastern european time

  • Обща политехника
  • източноевропейско време
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
all-Europeanобщоевропейски
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
геогр.Central Europeanцентралноевропейски
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
геогр.East Europeanизточноевропейски
геогр.East Europeanизточноевропеец
easternизточен, ориенталски
easternориенталец
easternчовек от източноправославната църква
църк.easternизточноправославен
политех.eastern amplitudeизточна амплитуда
геогр.Eastern Bosnianизточнобосненски
геогр.Eastern Europeanизточноевропейски
геогр.Eastern Europeanизточноевропеец
ист.Eastern Romanизточноримски
геогр.Eastern Roumelianизточнорумелиец
геогр.Eastern Roumelianизточнорумелийски
геогр.Eastern Roumelian boyизточнорумелийче
геогр.Eastern Roumelian childизточнорумелийче
геогр.Eastern Roumelian girlизточнорумелийче
геогр.Eastern Rumelianизточнорумелиец
геогр.Eastern Rumelianизточнорумелийски
геогр.Eastern Rumelian boyизточнорумелийче
геогр.Eastern Rumelian childизточнорумелийче
геогр.Eastern Rumelian girlизточнорумелийче
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
Europeanевропейски
ихт.European anchovyхамсия
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
бот.European bistortкървавиче
бот.European black alderчерна елша
зоол.European breamплатика
ихт.European bullheadглавоч
European Central BankЕвропейска централна банка
European Commissionerеврокомисар
зоол.European common frogпланинска водна жаба
зоол.European copper skinkкъсокрак гущер
European Court of AuditorsЕвропейска сметна палата
фин.European Currency Unitекю
ик.European economyевроикономика
зоол.European fire salamanderдъждовник
European fundеврофонд
ик.European fundsевросредства
бот.European goldenrodзлатна пръчица
зоол.European green lizardзелен гущер
пол.European institutionевроинституция
ик.European integrationевроинтеграция
ик.European integrationевроинтеграционен
European Investment BankЕвропейска инвестиционна банка
European Investment FundЕвропейски инвестиционен фонд
пол.European leaderевролидер
зоол.European legless lizardзмиегущер
геогр.European Mediterraneanевросредиземноморски
бот.European mistletoeемелика
European Monetary InstituteЕвропейски паричен институт
European normевронорма
European normевростандарт
пол.European ParliamentЕвропейски Парламент, Европарламент
зоол.European Peacockдневно пауново око
ихт.European perchмеше
зоол.European pond terrapinевропейска блатна костенурка
зоол.European pond turtleевропейска блатна костенурка
ик.European projectевропроект
юр.European regulationеврорегламент
European resortеврокурорт
орн.European robinчервеногръдка
орн.European robinчервеногушка
орн.European scops owlчухал
орн.European siskinскатия
зоол.European snake-eyed skinkкъсокрак гущер
зоол.European spratцаца
European standardевростандарт
дисц.European studiesевропеистика
ик.European supplierевродоставчик
European System of Central BanksЕвропейска система на централните банки
зоол.European toadкафява крастава жаба
зоол.European tree frogжаба дървесница
пол.European UnionЕвропейски съюз
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeспомагателно време
политех.handling timeвреме за транспортиране
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на престой
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
добави значение или превод тук