injection time

  • съществително
  • време на впръскване
  • Пластмаси
  • време на шприцоване (при леене под налягане)
198 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.air injection engineкомпресорен дизелов двигател
политех.air-injection starterпневматичен стартер
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.cement injectionинжектиране на цимент
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct injectionдиректно впръскване
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.electron injectionинжектиране на електрони
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
зав.flux-injection cuttingгазо-кислородно флюсово рязане
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.fuel injectionвпръскване на гориво
авто.fuel-injectionгоривонагнетателен
двиг.fuel-injection advance angleъгъл на изпреварване на впръскването на гориво
политех.fuel-injection engineдвигател с впръскване на горивото
политех.fuel-injection nozzleдюза за впръскване на гориво
политех.fuel-injection pumpпомпа за впръскване на гориво
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeспомагателно време
политех.handling timeвреме за транспортиране
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.hot-runner injection mouldпласт горещоканална шприцформа
политех.idle timeвреме на престой
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injectionнагнетяване, инжектиране, шприцоване
тех.injectionвпръскване
тех.injectionвкарване (на гориво), влръскване, нагнетяване
тех.injectionвпръск
ел.injectionволтодобавъчен
мед.injectionинжекция
мед.injectionинжектиране, инжекция, впръскване
двиг.injection advanceизпреварване на впръскването
политех.injection amplifierинжекционен усилвател
политех.injection brakingспиране с постоянен ток
пласт.injection capacityмаксимална дюза за шприцоване
политех.injection dieформа за леене под налягане
injection forceсила на впръскване
injection lagзакъснение на впръскване
политех.injection laserдиоден лазер
политех.injection levelниво на инжектирането
тех.injection moldшприцформа
тех.injection moldingшприцов
тех.injection mouldшприцформа
тех.injection mouldingшприцов
политех.injection mouldingлеене под налягане
политех.injection moulding machineмашина за леене на пластмаси под налягане
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
injection nozzleдюза за впръскване на гориво
политех.injection orificeдюза за впръскване
политех.injection plungerбутало на машина за леене под налягане
политех.injection pressмашина за леене под налягане
политех.injection pumpинжекторна помпа
пласт.injection ramшприцоващо бутало
пласт.injection ramшприцоващ бутало
пласт.injection screwшприцоващ шнек
injection shotотливка, отлята под налягане
политех.injection strokeход на бутало при леене под налягане
injection systemвпръсквателна система
двиг.injection timingрегулиране на впръскване
двиг.injection timing mechanismрегулатор на впръскване
ел.injection transformerволтодобавъчен трансформатор
политех.injection tubeнагнетателна тръба
пласт.injection unitщприцоващ агрегат
пласт.injection unitшприцоващ агрегат
политех.injection valveинжекционен клапан
политех.injection velocityскорост на впръскване
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
мед.intramuscular injectionинтрамускулна/вътремускулна инжекция
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.lateral injectionстранично впръскване
политех.lead timeподготвителен период
добави значение или превод тук