basic time

  • Обща политехника
  • основно време
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
basicминер, слабо силикатен
basicбазов
basicосновен, фундаментален
basicосновополагащ
съкращение.basicBeginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code
зоол.basicосновен; алкален
хим.basicбазичен
basicначален, на долната граница (зазаплащане, дажби и пр.)
политех.basic applicationосновна заявка
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic Bessemer steelтомасова стомана
политех.basic boreосновен отвор
политех.basic bottomдъно с основен характер
хим.basic capacityосновност
политех.basic carbonateосновен карбонат
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.basic coatingбазична обмазка
изч.basic codeосновен код
мет.basic converterтомасов конвертор
мет.basic converter steelтомасова стомана
мет.basic convertorтомасов конвертор
политех.basic dataизходни данни
политех.basic dataосновни данни
политех.basic dyeосновно багрило
политех.basic dyeingосновно боядисване
политех.basic electrodeбазисен електрод
политех.basic elementосновен елемент
политех.basic equationизходно уравнение
политех.basic formatосновен формат
политех.basic formulaосновна формула
политех.basic frequencyосновна честота
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.basic geodetic surveyосновна геодезична мрежа
политех.basic holeосновен отвор
политех.basic industryтежка промишленост
политех.basic lawосновен закон
политех.basic liningосновна облицовка
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.basic materialизходен материал
политех.basic meridianнулев меридиан
политех.basic metalнеблагороден метал
политех.basic metalосновен метал
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic noiseсобствен шум
политех.basic open-hearth steelосновна мартенова стомана
политех.basic oxideосновен окис
политех.basic patentосновен патент
политех.basic pigосновен чугун на блокове
мет.basic processосновен процес
политех.basic researchосновни изследвания
геол.basic rockосновна скала
политех.basic saltосновна сол
политех.basic sequenceглавна верига
политех.basic shaftосновен вал
политех.basic sizeосновен размер
мет.basic slagосновна шлака
изч.basic solutionбазисно решение
политех.basic solutionосновен разтвор
мет.basic steelтомасова стомана
политех.basic steelосновна томасова стомана
мет.basic stockосновна шихта
политех.basic structureосновна структура
политех.basic surface chartтопографска карта
политех.basic theoremосновна теорема
политех.basic toleranceосновен допуск
политех.basic tunnelбазов тунел
политех.basic vectorбазисен вектор
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
добави значение или превод тук