for the first time

  • сефте
199 допълнителни резултата:
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the first storyнадпартерен
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
хир.by first intentionпървично
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
firstпреимуществен
firstпърви, най-ранни
firstпръв
firstнай-висока бележка, най-високо класиране
firstотначало, най-напред, за първи път
firstпърви
firstпърво
firstначало
firstномер едно, най-добър
firstпървокачествена стока
firstпреди това
израз.firstпърви, първо число (на месеца)
пол.firstнай-висока/водеща партия/глас
муз.firstнай-важен/водещ инструмент
политех.first aidпърва помощ
политех.first aidавариен ремонт
разг.first aiderпървопомощник
политех.first anodeпърви анод
политех.first applicationприоритетна заявка
политех.first approximationпърво приближение
first builderпървостроител
политех.first calibrationпървично градуиране
политех.first coatгрунд
политех.first costпокупна стойност
политех.first costпървоначална стойност
маш.first courseпърва насечка
политех.first cutпръв преход
политех.first cutпърва насечка
филат.first dayпърводневен
сп.first divisionпърводивизионен
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
политех.first gearпърва предавка
политех.first harmonicпърва хармонична функция
политех.first kindпърви род
политех.first latex crepeдоброкачествен креп
политех.first law of motionзакон за инерцията
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
мат.first memberлява страна
политех.first momentстатичен момент
политех.first orderпърви клас
политех.first quantum numberглавно квантово число
first saleсефте
политех.first shapeпредварителна форма
политех.first sortingпърво качество
политех.first sortingпърво сортиране
политех.first speedпърва предавка
тех.first start-upпусконаладка
политех.first tapпърви метчик
прав.first title deedконстативен нотариален акт
политех.first vacuumначален вакуум
политех.first-aid roomпревързочна стая
разг.first-aiderпървопомощник
first-classпървокласен, първокачествен, превъзходен
филат.first-dayпърводневен
политех.first-generationкомпютър от първо поколение
политех.first-gradeпървокачествен
политех.first-in frrst-out memoryпамет от тип пръв влязъл-пръв излязъл
юр.first-instanceпървоинстанционен
политех.first-motion arrangementустройство с непосредствена бръзка
геод.first-order bench markосновен репер
политех.first-order levelвисокоточен нивелир
политех.first-order reactionреакция от първи порядък
политех.first-order spectrumспектър от първи порядък
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.first-rateпървостепенен
политех.first-rate qualityнай-високо качество
first-stageпървоетапен
политех.first-stage cofferdamотбивна стена за първоначални работи
политех.first-to-claim systemзаявителска система на първия заявител
политех.first-to-file systemзаявителска система на първия заявител
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.function of first kindфункция от първи род
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
добави значение или превод тук