development time

  • Изчислителна техника
  • време на тестване
  • Кино
  • време на проявяване
198 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.accelerated development testускорено изпитване в етап на разработка
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.advanced developmentразработване на опитен образец
политех.apparent timeистинско време
политех.ascending developmentвъзходящо проявяване
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chemical developmentхимическо проявяване
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.colour developmentцветно проявяване
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
degree of developmentразвитост
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.designated development areaзона на разширение на селище
developmentпо-сложен вид/стадий (при развитие)
developmentформиране
developmentпредприятие
developmentразвитие, напредък, развой, еволюция, разгръщане, разрастване, разработка
developmentполучаване/разработване на нови материали
developmentблагоустрояване, застрояване
ист.developmentразработка
мат.developmentизвод
минер.developmentподготвителни работи
фот.developmentпроявяване
тех.developmentразвивка
политех.developmentразлагане
developmentусъвършенствуване, подобрение (на машина и пр.)
developmentглавно пол. събития
developmentразкриване, проявяване (на дарби и пр.)
соц.developmentразвитиен
стр.developmentзастрояване
политех.development approachподход към разработка
политех.development batchопитна партида
политех.development cycleетап на разработка
политех.development departmentбаза за техническо развитие
политех.development effortпрограма за опитна работа
политех.development engineпробен двигател
политех.development fogвоал от проявяване
мин.development galleryподготвителна галерия
политех.development headingподготвителен забой
политех.development of dyeпроявяване цвят на боя
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
мин.development openingподготвителна изработка
политех.development typeопитен образец
политех.development workразвойна работа
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.engineering developmentусъвършенствуване на опитен образец
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.exploratory developmentпроучвателна работа
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
further developmentдоразвиване
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heat developmentотделяне на топлина
политех.heating-up timeвреме за загряване
политех.high-speed developmentскоростно проявяваме
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.housing developmentзастрояване на жилищни квартали
ен.hydraulic power developmentхидроенергетика
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.image developmentпроявяване на изображение
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
industrial developmentпромишлено развитие
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.lead timeподготвителен период
политех.leading edge pulse timeвреме за установяване на импулс
life timeресурс
тлв.line timeвреме на редовата развивка
тлв.line-time baseустройство за редова развивка
изч.load timeвреме за зареждане
политех.local timeместно време
политех.long-response timeдълго време на задействуване
политех.long-response timeголяма инерционност
политех.long-term developmentдългосрочна разработка
добави значение или превод тук