building-up time

  • Съобщителна техника
  • време за нарастване
  • Обща политехника
  • време на запълване, време за разтрептяване на кръгове
198 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.addition to buildingпристройка към сдание
политех.additional buildingпристройка
политех.adjoining buildingдопълнителна пристройка
политех.administrative buildingадминистративна сграда
ав.aircraft buildingсамолетостроителен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
стр.amenity buildingбитовка
политех.apartment buildingжилищен блок
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.boiling timeвреметраене на кипене
фин.book-buildingбукбилдинг
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
buildingизграждане, строеж, строителство
buildingсграда, здание, постройка
buildingизработване
buildingсграден
buildingконструиране
стр.buildingзастроителен
стр.buildingзастрояване
кауч.building bagработно сърце
политех.building basinкорабостроителен басейн
кораб.building berthстапел
политех.building blockмонтажен възел
политех.building codeстроителни норми
политех.building constructionсградостроителство
политех.building constructionстроеж, строителство
стр.building constructorсградостроител
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building craneстроителен кран
политех.building densityгъстота на застрояване
политех.building engineerстроителен инженер
политех.building engineeringстроително инженерство
политех.building equipmentстроителни съоръжения
политех.building estimateоферта за извършване на строеж
политех.building frameскелет на постройка
политех.building groundстроителна площадка
политех.building implementsстроителен инвентар
политех.building kay coreработно сърце
политех.building lineстроителна линия
политех.building materialстроителен материал
политех.building memberстроителен елемент
политех.building mortarстроителен разтвор
политех.building officeстроителна кантора
политех.building paperстроителен картон
политех.building plotстроителен участък
политех.building processстроителни работи
кауч.building ringработен пръстен
политех.building siteстроителна площадка
кораб.building slipхелинг
политех.building slipстапел
политех.building stoneстроителен камък
политех.building structureстроителна конструкция
политех.building techniqueстроителна технология
политех.building techniqueначин на строеж
политех.building tileкеремида
политех.building timberцепен дървен материал
политех.building unitстроителен елемент
политех.building woodстроителен дървен материал
политех.building yardстроителна площадка
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
building-inвграждане
политех.building-upизграждане
стр.building-upподзиждане
политех.building-up periodвреме на нарастване
зав.building-up weldingнаваряване
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
мин.cog buildingпоставяне на скара
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
common buildingобщосграден
complete the building ofдоизграждам
completion of the buildingдоизграждане
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
мин.deckhead buildingнадшахтно здание
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.domestic buildingжилищно строителство
политех.domestic buildingжилищна сграда
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.engeneering buildingпроизводствена сграда
политех.engine buildingдвигателостроене
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
стр.finishing buildingдострояване
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flat buildingжилищен блок
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.framed buildingсграда със скелетна конструкция
ик.full-time jobцелодневна заетост
further buildingдоизграждане
мин.goaf-pack buildingиззиждане на скални ивици
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
добави значение или превод тук