character-at-a-time printer

  • Обща политехника
  • побуквено печатащо устройство
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acknowledge characterзнак за потвърждение
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
юр.adversarial characterсъстезателност
юр.adversary characterсъстезателност
политех.alphanumeric characterбуквено-цифров знак
политех.alphanumeric printerбуквено-цифрово печатащо устройство
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.backspace characterзнак за връщане
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bell characterзнак за внимание
политех.binary characterдвоичен знак
полигр.black printerфотоформа
политех.blank characterзнак за пропуск
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
изч.by character serialзнак след знак
политех.calling characterзнак за повикване и идентификация
политех.cancel characterзнак за анулиране
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carriage return characterзнак за връщане на каретката
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.chain printerверижно печатащо устройство
политех.change-over timeвреме за превключване
characterписмен знак, буква, цифра, иероглиф, азбука, писмо
characterхарактер, стил, собствена физиономия
characterшифър, шрифт, почерк
characterиме, репутация, реноме
characterдействуващо лице, образ в литературно произведение и пр
characterхарактер (на човек), a щап of CHARACTER човек с характер
characterсимволен
characterвидна/известна личност
characterхарактер, естество, качество, биол. отличителен белег/признак
characterписмена препоръка, характеристика. референции
characterтеатр, и пр. роля
ез.characterйероглифен
ез.characterйероглиф
изч.character boundaryграница на знак
изч.character checkконтрол на признак
политех.character displayзнаков индикатор
изч.character generatorзнаков генератор
политех.character indicationиндикация на знак
политех.character of inventionпризнак на изобретение
политех.character of serviceрежим на работа
изч.character positionпозиция на знак
политех.character recognitionразпознаване на знаци цифри
изч.character setмножество на знаците
лит.character-studyпсихологичен анализ
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check characterконтролен знак
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.code characterкодов знак
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact printerконтактно-копирен апарат
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control characterуправляващ знак
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delete characterзнак за изчистване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.device control characterзнак за управление на устройство
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.digital printerцифрово печатащо устройство
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
dramaturgic characterдраматургичност
dramaturgical characterдраматургичност
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dummy characterфиктивен знак
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.electrostatic printerелектростатично печатащо устройство
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.end-of-block characterзнак за край на блок
политех.end-of-medium characterзнак за край на носител
политех.end-of-text characterзнак за край на текст
политех.end-of-transmission characterзнак за край на предабане
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.enquiry characterзнак за искане на отговор
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.erase characterзнак за изтриване
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
изч.form-feed characterзнак за движение на хартията
изч.format characterзнак за формат
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.graph printerграфично печатащо устройство
политех.graphic character displayграфично-знаков дисплей
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
ез.Han characterйероглиф
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardcopy printerпечатащо устройство за получаване на копия от екрана на дисплей
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.horizontal tabulation characterзнак за хоризонтална табулация
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.illegal characterзабранен знак
политех.illegal characterневалиден знак
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
добави значение или превод тук