circuit operating time

  • Телефония
  • оперативно време
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
рад.acceptor circuitпоследователен резонансен кръг
политех.actual timeдействително време
политех.adaptive circuitсамонастройваща се верига
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.alert circuitверига за тревожна сигнализация
политех.alive circuitверига под напрежение
политех.amplifying circuitусилвателна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analogue circuitаналогова схема
тлф.ancillary circuitспомагателна верига
политех.ancillary circuitслужебна верига
политех.antenna circuitантенна верига
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.anticipator circuitкръг за изпреварване
политех.anticipator circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitкръг за изпреварване
политех.anticipatory circuitизпреварваща верига
политех.anticoincidence circuitсхема на антисъвпадение
политех.antihunt circuitпротивотрептящ кръг
политех.antihunt circuitзатихвателна верига
политех.antiresonance circuitрезонансен кръг
политех.aperiodic circuitапериодична верига
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.azimuth-sweep circuitсхема за азимутната развивка
политех.balanced circuitуравновесена верига
политех.balanced circuitсиметрична верига
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.basic timeосновно време
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
политех.braking timeспирачно време
политех.branch circuitуспоредна верига, отклонение, шунт, групова верига
политех.branch circuitразклонена верига
политех.break timeвреме на изключване
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
политех.broken circuitпрекъсната верига
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
изч.carry circuitсхема на пренос
политех.cascade circuitстъпална схема
политех.cascade circuitкаскадна схема
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check circuitконтролна схема
политех.check circuitконтролен контур
circuitобиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
circuitобиколка, обиколен път, обикаляне
circuitсъдебен окръг, участък, райой
circuitобиколка, окръжност
circuitрайон на методистката църква със свои пътуващи проповедници
тех.circuitсхемотехнически
ел.circuitверига
мин.circuitобходна изработка
политех.circuitсхема, контур, кръгообращение, цикъл, циркулация, дължина на окръжност
политех.circuitциркулирам
политех.circuitдвижа се по затворен контур
circuitобединение на театри/кина и пр. под общо управление
circuitсерия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
ел.circuit breakerпрекъсвач
ел.circuit changerпревключвател
политех.circuit changerкомутатор
политех.circuit closerпрекъсвач
политех.circuit closerконтактор
политех.circuit continuityнепрекъснатост на електрическа верига
елн.circuit designсхемотехника
политех.circuit diagramсхема на свързване
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.circuit elementсхемен елемент
елн.circuit engineeringсхемотехника
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
обог.circuit guardкласифициращо устройство при затворен цикъл на смилане
политех.circuit impedanceимпеданс на верига
стр.circuit installerелектромонтажник
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
политех.circuit moduleсхемен блок
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.circuit noiseшум на верига
политех.circuit noiseлинеен шум
тлф.circuit noise meterпсофометър
изч.circuit speedскорост на схема
елн.circuit technologyсхемотехника
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.circuit-closing apparatusапарат затварящ цикъла
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
тлв.clamper circuitфиксираща схема
политех.clamper circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлв.clamping circuitфиксираща схема
политех.clamping circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
тлф.clipper circuitфиксираща схема
политех.clipper circuitсхема на ограничител на амплитудата
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coincidence circuitсхема на съвпадения
политех.collector circuitконекторна верига
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.completed circuitзатворена верига
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
политех.compound circuitсложна верига
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
тлф.conference circuitсвързване за конферентно предаване
политех.congruence circuitсхема на съвпадения
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling timeвреме на охлаждане
тлф.cord circuitшнурова верига
политех.cord circuitверига на двойка шнурове, дикорд
политех.cord-circuit cordшнурова верига
политех.corrective circuitкоригираща верига
ядр.counting timeвреме на броене
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.critically-damped circuitкръг с критично затихване
обог.crushing circuitсхема на трошене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current-responsive circuitреагираща верига
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
тлг.dash circuitверига за образуване на тирета
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
добави значение или превод тук