blow time

  • Електричество и електротехника
  • време за изгаряне на предпазител
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.air-blowпродухване с въздух
политех.air-blowнагнетяване на въздух
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.back-blowобратен удар
политех.back-blowоткат
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
blowизхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
blowдухам, вея
blowхвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
blowсвиря силно на/надувам духов инструмент
blowнеочаквано нещастие
blowиздухвам, продухвам
blowиздувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
blowвъзклицание, ругатня
blowsl, заминавам внезапно, духвам
blowдухам, раздухвам (огън)
геол.blowафльоримент на пласт
мет.blowпродухване
мет.blowвдухване, продухване
мет.blowвдухване
ел.blowпрегарям
мин.blowвнезапно изхвърляне
политех.blowвнезапно отделяне на газ
blowудар (и прен.)
blowизгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
blowдишим тежко, пъхтя. задъхвам се
blowнаплювам (за. мухи)
blowнадувам (мях, духало и пр.)
blowправя мехури, надувам (стъкло и пр.)
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blow formingформоване чрез издуване
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.blow lampпоялна лампа
политех.blow mouldформа за раздуване
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
пласт.blow nozzleдюза за раздуване
политех.blow offизпускане
политех.blow offизпускам
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.blow strengthударна якост
политех.blow stressнапрежение при удар
политех.blow testизпитване на удар
политех.blow torchпоялна лампа
политех.blow upувеличаване
политех.blow upексплоадирам
политех.blow upвзривявам, разрушавам
кино.blow upувеличавам
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-backобратен удар на пламък
политех.blow-bending testизпитване на огъване при удар
политех.blow-byпросмукване
политех.blow-byпробив
политех.blow-caseмонтежу
тех.blow-downпродувка
тех.blow-downпродувъчен
политех.blow-downпродухване
политех.blow-downизпускане
политех.blow-downнагнетателен
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-gasотходен газ
политех.blow-gumпулверизатор
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
политех.blow-up tyreпневматична гума
политех.blow-wellартезиански кладенец
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.hammer blowхидравличен удар
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
добави значение или превод тук