contour plan

  • Обща политехника
  • план с хоризонтали
105 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.approximate contourприблизителен хоризонтал
политех.bathymetrical contourизобата
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.cam contourпрофил на гърбица
contourизолиния
contourконтура, очертание, профил (на терен), скица
contourоконтурвам
contourконурен, профилен
contourправя контури/очертания, очертавам, скицирам
contourконтурен
contourочертавам, служа като очертание на
contourсьобразен с очертанията на нещо
геод.contourизчертавам хоризонтала
геод.contourхоризонтала
политех.contourочертание, профил
политех.contourфасонен
contourстроя (път и пр.) по очертанията на терена, нагаждам по очертанията на
contourтерасовиден (за разораване, напояване и пр.)
тлв.contour accentuationповишаване на резкостта на границите
политех.contour boundaryзатворена граница
политех.contour draughtingизчертаване на хоризонтали
политех.contour drawingизчертаване на хоризонтали
политех.contour graphконтурен граф
политех.contour grinderкопирна шлифовъчна машина
политех.contour instrumentпергел с чупещо се рамо
политех.contour integralлинеен интеграл
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.contour machiningкопирна обработка
политех.contour mapхипсометрична карта
геод.contour methodметод на изобразяване на релефа с хоризонтали
политех.contour millingкопирно фрезоване
политех.contour turningкопирно струговане
политех.contour-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.geoid contourгеоиден хоризонтал
политех.half-interval contourмеждинен хоризонтал
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
карт.horizontal terrain contourизохипса
карт.horizontal topographic contourизохипса
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.index contourосновен хоризонтал
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.land contourхоризонтал на терена
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
политех.mediate contourмеждинен хоризонтал
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.simple contourпрост контур
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
политех.sketch contourприблизителен хоризонтал
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.stramline contourобтекаема форма
политех.stramlined contourобтекаема форма
геол.structural contourстратоизохипса
геол.structure contourстратоизохипса
карт.structure contourизохипса
карт.terrain contourизохипса
политех.unclosed contourнезатворен хоризонтал
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук