hardening time

  • Обща политехника
  • време на втвърдяване
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.after hardeningповишаване на твърдостта след закаляване
мет.age hardeningстареене
политех.age hardeningдисперсно втвърдяване
политех.age hardeningнарастване на твърдостта при стареене
политех.age hardeningдисперсионно втвърдяване, облагородяване
мет.air hardeningзакаляване на въздух
политех.air hardeningвъздушно втвърдяване
политех.air-hardening limeобикновена вар
политех.air-hardening steelсамозакаляваща се стомана
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.box hardeningцементация в каси
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.broken hardeningстепенно закаляване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbonic acid hardeningзакаляване във въглена киселина
мет.case-hardeningуякчаване на повърхностния слой чрез химикотермична повърхностна обработка
политех.case-hardeningцементиране
политех.case-hardeningцементация
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
мет.chemically hardening mouldхимически втвърдяваща се форма
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.cloud burst hardeningсачмоструен наклеп
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.cold-work hardeningдеформационно уякчаване
политех.cold-work hardeningнаклеп
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cyanide hardeningцианиране
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.deep-hardeningс голяма прокаляемост
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.die hardeningпресово закаляване
политех.differential hardeningчастично закаляване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.dispersion hardeningдисперсно втвърдяване
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.face hardeningзакаляване във водна струя
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-hardeningбързовтвърдяващ се
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flame hardeningпламъчно закаляване
политех.flame hardening blowpipeгорелка за закаляване
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded hardeningстепенно закаляване
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
hardeningвтвърдителен
мет.hardeningзакаляване
политех.hardeningвтвърдяващ, хидрогенизиращ
политех.hardeningвтвърдяване, твърдеене, хидрогенизиране
политех.hardeningзакаляващ
мет.hardening agentзакаляваща среда
политех.hardening agentзакаляващо средство, втвърдител
политех.hardening alloyлегираща добавка
политех.hardening babbitбабит с малко съдържание на калий
мет.hardening bathзакаляваща вана
политех.hardening by sprinklingзакаляване чрез оросяване с вода
мет.hardening capacityзакаляемост
политех.hardening carbonзакалъчен въглерод
политех.hardening compoundохлаждаща среда при закаляване
политех.hardening failureдефекти, дължащи се на закаляване
политех.hardening furnaceпещ за закаляване
политех.hardening liquidтечност за закаляване
политех.hardening mechanismмеханизъм на повърхностно уякчаване
политех.hardening mediumбаня за закаляване
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.hardening plantтермичен цех
политех.hardening strainдеформация при закаляване
политех.hardening strainдеформация при втвърдяване
политех.hardening stressнапрежение при закаляване
мет.hardening temperatureтемпература на закаляване
политех.hardening temperatureтемпература на втвърдяване
политех.hardening tongsклещи, които се използват при термично обработване
политех.hardening troughвана за закаляване
политех.heat of hardeningтоплина, отделена при втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
политех.high-frequency hardeningвисокочестотно закаляване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
политех.induction hardeningиндукционно закаляване
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
добави значение или превод тук