life time

  • ресурс
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
прен.average lifeпосредствен живот
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
политех.bearing lifeдълготрайност на лагер
муз.beat timeтактувам
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
политех.charge lifeвреме на пребиваване на ядрено гориво в реактор
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.endurance lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fatigue lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
нар.for lifeпожизнено
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
физ.half lifeполуразпад
физ.half lifeполуразпадане
политех.half lifeпериод на полуразпадане
политех.half lifeполупериод
физ.half-lifeпериод на полуразпад
физ.half-lifeпериод на полуразпадане
мед.half-lifeполупериод
ядр.half-life periodпериод на полуразпадане
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.lead timeподготвителен период
политех.leading edge pulse timeвреме за установяване на импулс
политех.length of lifeсрок на служба, дълготрайност
политех.length-of-life testнаблюдение върху работата през целия срок на експлоатация
lifeобщество
lifeпожизнен, доживотен
lifeживи същества, живот
lifeбиография, животоописание
lifeжизненост, бодрост, живот
lifeчовек, застрахован за живот
lifeживот
lifeресурс
изк.lifeнатура
тех.lifeнаработка
политех.lifeсрок на използуване
lifeживот, дълготрайност (на машина и пр.)
застр.life assuranceживотозастраховане
застр.life assuranceживотозастрахователен
кораб.life beltспасителен пояс
политех.life boatспасителна лодка
политех.life buoyспасителен буй
политех.life cycleсрок на служба до първия генерален ремонт
политех.life exponentпоказател на зависимостта между натоварването на едно изделие и неговия живот
застр.life insuranceживотозастраховане
застр.life insuranceживотозастрахователен
политех.life of patentсрок на действие на патент
политех.life of specimenвреме до разрушаване на образец
политех.life of stockсрок за съхраняване на запаси
политех.life testизпитване на дълготрайност
политех.life testизпитване за определяне срока на годност
life-and-deathжизненоважен
политех.life-expectancy analysisанализ на очаквания или вероятен срок на служба
политех.life-savingспасителен
мин.life-saving apparatusреспиратор
мед.life-supportingживотоподдържащ
мед.life-threateningживотозастрашаващ
политех.limited-life articleизделие с ограничен срок на употреба
тлв.line timeвреме на редовата развивка
тлв.line-time baseустройство за редова развивка
добави значение или превод тук