conversion time

  • Изчислителна техника
  • време на преобразуване
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
рлк.altitude conversionпреобразуване на височина
политех.analogue-digital conversionаналогово-цифрово преобразуване
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.code conversionкодово преобразуване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
conversionсграда/помещение, приспособено за друга цел
conversionконвертиране
conversionпреминаване в/приемане на друга вяра, усвояване на друго мнение, духовен прелом
conversionпреизчисляване
мат.conversionпреобразуване
мат.conversionпревръщане от една мерна единица в друга
прав.conversionприсвояване, злоупотреба
фин.conversionпревалутиране
фин.conversionконверсия
хран.conversionхидролиза
политех.conversionпреминаване, преобразуване, трансформация, преустройсто
политех.conversion amplifierстъпало на усилвателя на мощност
рлк.conversion boardпланшет за преобразуване на координати
политех.conversion chartтаблица за превръщане
политех.conversion coatingзащитен слой
ядр.conversion coefficientкоефициент на конверсия
политех.conversion coefficientкоефициент на преобразуване
политех.conversion conductanceстръмност на преобразуване
политех.conversion constantмеханичен еквивалент на топлината
политех.conversion constantкоефициент на превръщане
политех.conversion efficiencyкоефициент на полезното действие при преобразуване
политех.conversion factorкоефициент на пропорционалност
елн.conversion gainусилване при преобразуване
ядр.conversion gainдопълнителен коефициент на възпроизвеждане
рад.conversion gain ratioкоефициент на усилване при преобразуване
изч.conversion junctionконверсионен преход
политех.conversion kitкомплект за модернизация
политех.conversion levelстепен на конверсия
ядр.conversion lineконверсионна линия
рад.conversion lossзагуби при преобразуване
политех.conversion of energyпревръщане на енергия
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.conversion of motionпревръщане на движение
изч.conversion operationоперация за преобразуване на данните
политех.conversion rateскорост на превръщане
ядр.conversion ratioкоефициент на конверсия
политех.conversion ratioкоефициент на превръщане
политех.conversion routineпрограма за преобразуване на данни
политех.conversion scaleтаблица за превръщане
политех.conversion subroutineподпрограма за преобразуване
политех.conversion tableтаблица за превръщане
политех.conversion tableтаблица за преизчисляване
политех.conversion transducerпреобразувател
политех.conversion transformerпреходен трансформатор
политех.conversion zoneпреходна зона
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.data conversionпреобразуване на данни
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decimal-to-binary conversionдесетично-двоично преобразуване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.digital-analogue conversionцифрово-аналогово преобразуване
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.energy-conversion efficiencyпълнота на превръщането на енергията
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.frequency conversionпреобразуване на честота
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
политех.internal-conversion coefficientкоефициент на вътрешна конверсия
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
политех.isotope-conversion acceleratorускорител за получаване на изотопи
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.lead timeподготвителен период
политех.leading edge pulse timeвреме за установяване на импулс
life timeресурс
тлв.line timeвреме на редовата развивка
добави значение или превод тук