leading edge pulse time

  • Обща политехника
  • време за установяване на импулс
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption edgeграница на поглъщане
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
изч.advance pulseизместващ импулс
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
мин.basset edgeизлаз на пласт
политех.basset edgeнеработен борт на открит рудник
политех.beaded edgeудебелен край
политех.beaded edgeподгънат край, тесен фланец
политех.bearing edgeострие на призматична опора
политех.bearing edgeносещ край
муз.beat timeтактувам
политех.bevel edgeскосен край
политех.bevel edgeфаска
политех.beveled edgeфаска
политех.beveled edgeскосен край
тлв.black-out pulseгасящ импулс
политех.blade edgeръб на работна лопатка
тлв.blanking pulseгасящ импулс
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.book-edge trimmingобрязване на книжно тяло
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brightening pulseяркостен импулс
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.built-in edgeзапънат край
политех.built-up edgeнаслойка
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.calibration pulseкалибриращ импулс
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
изч.card leading edgeводеш край на перфокарта
изч.card trailing edgeзаден край на перфокарта
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.chamfer edgeскосен ръб
политех.chamfered edgeскосен ръб
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chisel edgeнапречен ръб
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
елн.clock pulseтактов импулс
политех.clock-pulse generatorгенератор на тактови импулси тактов генератор
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.code pulseкодов импулс
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coherent pulse radarкохерентно-импулсен радиолокационен станция
политех.coincidence pulseимпулс на съвпадение
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.command pulseкоманден импулс
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control pulseуправляващ импулс
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correcting pulseкоригиращ импулс
политех.corrective pulseкоригиращ импулс
ядр.counting timeвреме на броене
политех.crystal edgeръб на кристал
политех.cube-on-edge textureреброва текстура
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current pulseтоков импулс
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
тех.cutting edgeрежещ ръб
прен.cutting edgeнай-нов, иновативен
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cutting-edge side rakeпреден ъгъл
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dating pulseуправляващ импулс
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delayed pulseзакъсняващ импулс
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.digging edgeрежещ ръб
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.disable pulseспиращ импулс
политех.discharge pulseимпулс от разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
изч.document reference edgeводеща страна на документ
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double-pulse modulationдвойка'импулсна модулация
политех.double-vee edgeдвойно скосен край
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drive-pulse generatorгенератор на възбуждащи импулси
политех.driving pulseпусков импулс
политех.drunking pulseблокиращ импулс в амплитудно-резонансни схеми
политех.drying timeвреме на сушене
политех.duct-edge shieldвходна втулка в кабелен канал
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
рлк.echo pulseехо-импулс
edgeокантовам
edgeзаграждам, ограждам, минавам/раста край
edgeострота, въздействие, ефект, проницателност
edgeрез
edgeкраев
edge) on EDGE изострен (за нерви), настръхнал, нервен
edgeръбен
edgeкраеви
edgeточа, наточвам, изострям, наострям
edgeръб
edgeострие
политех.edgeрежещ ръб
политех.edgeзаострям
мед.edgeлимб
политех.edge absorptionкраево поглъщане
политех.edge acuityострота на контурите
политех.edge angleъгъл на клин
стр.edge beamрандбалка
политех.edge camдискова гърбица
политех.edge dislocationлинейна дислокация
тлв.edge flareотблясък по-края на изображението
политех.edge fogзатъмнение в краищата
политех.edge interferenceзацепване по ръба
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.edge of pavementръб на пътна настилка
политех.edge of polyhedronръб на полиедър
политех.edge of rimреборд
политех.edge of saturationграница на насищане
политех.edge preparationподготовка на краища
политех.edge runnerротор на колерганг
ел.edge steepnessстръмност на фронта
политех.edge steepnessчелна стръмност
политех.edge stressнапрежение по контур
политех.edge toolсекач
маш.edge tracerконтурно следящо устройство
изч.edge triggeringимпулсно задействуване
политех.edge weldingбортово заваряване
мет.edge-runner millколерганг
политех.edge-runner mixerколерганг
политех.edge-triggered flip-flopпреобръщащ се по време на фронта тригер
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.enabling pulseпусков импулс
политех.end cutting edgeспомагателен режещ ръб
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.entering edgeпреден ръб
тлв.equalizing pulseизравнителен импулс
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.feather-edge brickпрофилна тухла
добави значение или превод тук