dead-time loss

  • Обща политехника
  • пропуск поради мъртво време
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption lossзагуба от поглъщане
ел.active-return lossзатихване при отражение в активен четириполюсник
политех.active-return lossзатихване на ехо
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.antenna lossзагуби в антена
политех.apparent timeистинско време
тлф.articulation lossзатихване на разбираемост
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
тлф.battery supply lossзагуби от отслабване на тока в захранването на микрофон
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
мед.blood lossкръвозагуба
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.borneo deadлошокачествен естествен каучук
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
нефт.breather lossзагуби при дишането на резервоари
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
ел.brush friction lossзагуби от триене на четките в колектора
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.calorific lossтоплинни загуби
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.circulating lossзагуба от изравнителни токове
политех.clearance lossзагуба от изтичане през хлабина
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
мин.coal lossзагуба на въглища
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
ядр.coincidence lossпропуск в съвпаденията
политех.collision lossзагуба при сблъскване
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conduction lossзагуба вследствие на топлопроводи мост
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact lossзагуби вследствие неплътен контакт
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
политех.convection lossзагуба от конвекция
рад.conversion lossзагуби при преобразуване
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.counting lossпропуск в броенето на импулси
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
deadнеорганичен, неодушевен
deadглух (за звук)
deadмъртъв, умрял
deadнезаинтересован, безчувствен, неотзивчив (to)
deadизмръзнал, изтръпнал
deadстуден (за цвят)
deadпълен, абсолютен, безусловен
deadбезжизнен, бeздеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен
deadмъртъв, сух, извехнал (за растение), гол, пуст
deadнеизлъскан, матов
сп.deadкойто не играе/не участвува, голф близо до дупката (за топка)
тех.deadнеразглобяем
ак.deadкухина с малък период на реверберация
ел.deadбаз напрежение
мин.deadбезруден
политех.deadнеревербериращ
политех.deadизключен, отворен контакт
deadзагубил качествата/силата си, прен. мъртъв, изгорял, угаснал
deadостарял, излязъл от употреба (за език, закон и пр.)
политех.dead abutmentнеподвижна опора
политех.dead airзастоял въздух
политех.dead angleмъртъв ъгъл
политех.dead annealingпълно отгряване
политех.dead areaненапрегната част от сечение
авто.dead axleподдържащ мост
изч.dead bandнеутрален интервал
политех.dead bandзона на нечувствителност
политех.dead burningпрегряване
политех.dead catalystнеактивен катализатор
политех.dead centreмъртва точка
политех.dead centreзаден център
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.dead earthдиректно заземяване
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endзадънен, глух
политех.dead endплътно прикрепен
политех.dead endingкрай на линия
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
кораб.dead eyeскрипец за опъване на неподвижните корабни въжета
мин.dead faceглух забой
политех.dead fileшлайфпила
политех.dead floorчерен под
хидр.dead furrowглуха бразда
политех.dead glacierнеподвижен ледник
политех.dead graphiteграфит, който не съдържа уранови блокове
политех.dead groundнепосредствено заземяване
политех.dead groundбезрудна скала
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
политех.dead jointглухо съединение
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead levelабсолютно точно ниво
политех.dead liftпреодоляване на инертната маса при вдигане на товари
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dead limeгасена вар
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead lockпълно спиране
политех.dead lockблокиране
политех.dead lossчиста загуба
политех.dead meltспокойна стопилка
политех.dead meltingуспокояване на метална стопилка
политех.dead meltingзадържане на стопилка при определена температура
политех.dead millingпревалцоване
политех.dead oilтежко масло
политех.dead passнеработен калибър
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.dead pointмъртва точка
политех.dead pulleyсвободна шайба
политех.dead roastingизпичане до неактивно състояние
геол.dead rockбезрудна скала
тех.dead roomбезехов
тех.dead roomсурдокамера
ак.dead roomбезехово помещение
политех.dead roomзаглушена камера, помещение без прозорци
политех.dead sectionмъртва секция
политех.dead sectorмъртъв сектор
ел.dead segmentмъртва ламела
ел.dead slotнезапълнен канал
политех.dead smooth cutсвръхфина насечка
политех.dead spaceвредно пространство
политех.dead spaceмъртво пространство
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.dead squareточен квадрат
политех.dead startтръгване от място
политех.dead steamотработила пара
политех.dead steelстомана, неподдаваща се на термична обработка
политех.dead steelуспокоена стомана
тех.dead stopнеподвижен ограничител
политех.dead stopнеподбижен ограничител
политех.dead stopвнезапно пълно спиране
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead studioстудио без реверберация
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead turnмъртва навивка
политех.dead volcanoугаснал вулкан
политех.dead wallстена без прозоречни отвори
политех.dead waterзастояла вода
кораб.dead weightпълна товароподемност
политех.dead weightсобствено тегло
политех.dead weightсобствена маса, статично
политех.dead windowдекоративен прозорец
политех.dead workнепроизводителна работа
рад.dead zoneзона на мълчание
рад.dead zoneзвукова сянка
рад.dead zoneобласт на мълчание
рад.dead zone'мъртва' зона
политех.dead zoneзона на нечувствителност
политех.dead zoneмъртво пространство
политех.dead-air spaceневентилируемо пространство
политех.dead-air spaceвъздушна възглавница
добави значение или превод тук