input time

  • време на въвеждане
199 допълнителни резултата:
тех.-input-входов
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.analogue inputаналогов входен сигнал
политех.antenna inputвходна мощност
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
елн.audio inputаудиовход
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.cathode-input amplifierусилвател със заземена решетка
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
изч.chip-enable inputразрешаващ вход на чип
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
елн.clock inputвходен тактов сигнал
елн.clock inputтактов сигнал
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control input commandуправляващ входен сигнал
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.data inputвъвеждане на данни
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.effective input admittanceпълна входна проводимост
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.energy inputконсумирана мощност
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floating inputсиметричен вход
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
тех.heat inputтоплоприход
политех.heat inputтоплоотделяне
политех.heat inputтоплинно натоварване, количество на подадена топлина
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
information inputвъвеждане на информация
политех.inhibiting inputзабраняващ вход
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
inputподаване
inputприточен
inputвходен сигнал
inputвходяща информация
inputпринос, сътрудничество
inputвходен (за устройство)
елн.inputвходна верига, въвод
елн.inputноминална инсталационна мощност, количество вложена/погълната енергия
тех.inputвходов
тех.inputвъвеждане, влагане (на енергия и пр.), ел. вход
ел.inputвъводен
ел.inputвъвод
изч.inputвходна област
ик.inputпроизводствени разходи
рад.input admittanceпълна входна проводимост
изч.input areasвходна област
изч.input bufferвходен буфер
рад.input capacitanceвходен капацитет
политех.input cavityвходен резонатор
политех.input chokeвходен дросел
политех.input conductanceвходна проводимост
политех.input currentвходен ток
политех.input dampingвходно затихване
input dataвходни данни
изч.input data editingрдактиране на входни данни
изч.input data errorгрешка във входните данни
изч.input equipmentвходни устройства
изч.input fileвходен файл
политех.input frequencyвходна честота
политех.input gapвходна междина
политех.input impedanceвходен импеданс
input informationвходяща информация
политех.input linkзадвижващо звено
input operationвходна операция
политех.input pulseвходящ импулс
политех.input resistanceвходно съпротивление
политех.input resonatorвходен резонатор
input screenекран за въвеждане на данни
изч.input sequenceвходна поредица
политех.input speedскорост на водещ вал
изч.input stackerвходен магазин
рад.input stageвходно стъпало
политех.input transformerвходен трансформатор
политех.input tubeвходна електронна лампа
input unitвходен блок
изч.input unitвходно устройство
input variableвходна променлива
политех.input voltageвходно напрежение
политех.input windingвходна намотка
политех.input-cavity buncherвходен резонатор
добави значение или превод тук