layout plan

  • Обща политехника
  • застроителен чертеж
89 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.alternate layoutвариант на проект
елн.artwork layout drawingграфичен оригинал
политех.artwork layout drawingизображение на проводниците на печатна платка
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.connection layoutсхема на свързване
политех.contour planплан с хоризонтали
израз.diagrammatic layoutсхематичен план
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.drainage layoutдренажно трасе
политех.drill-layout machineкоординатно-разстъргваща машина
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.experimental layoutопитна схема
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general layoutобщо разположвние
политех.general planгенерален план
маш.group layoutпланиране по принципа на груповата технология
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
layoutоформяне
layoutплан (на град, градина)
layoutтрасе (на канал, път)
layoutкомпановъчен
полигр.layout(художествено) оформление (на книга и пр.), макет
тех.layoutкомпоновка
тех.layoutкомпоновъчен
тех.layoutкомпановка
мин.layoutсистема на разработване
политех.layoutконструирам
политех.layoutпроект
политех.layoutпланиране
политех.layoutнастройка
политех.layoutпланирам
стр.layoutзастроителен
политех.layout blockтрасажна маса
layout manоформител
политех.layout of a districtрайониране
политех.layout surveyтрасировка
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.operation layoutтехнологична програма
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping layoutсхема на тръбопровод
политех.piping planтръбна схема
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтално сечение
политех.section planхоризонтален разрез
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.terrace layoutтерасиране на склон
политех.tooling layoutсхема за настройка на металообработваща машина
политех.typographic layoutполиграфическо оформление
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
ел.wiring layoutмонтажна схема
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
политех.workplace layoutпланиране на работни места
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук