load time

  • Изчислителна техника
  • време за зареждане
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.actual loadдействителен товар
политех.actual loadполезен товар
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.additional loadдопълнителен товар
политех.additional loadдобавъчно натоварване
мин.adversing of load upтранспорт срещу наклона на пътя
политех.allowable loadдопустимо натоварване
политех.alternating loadзнакопроменливо симетрично натоварване
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.antisymmetric loadнесиметрично натоварване
политех.apex loadнатоварване на връзка
политех.apparent timeистинско време
ел.appliance loadтовар за битови нужди
ел.artificial loadизкуствен товар
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assumed loadприет изчислителен товар
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.axial loadосово натоварване
политех.axle loadнатоварване на ос
политех.balanced loadуравновесен товар
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
обог.ball loadтопков товар
ел.base loadосновен товар
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.basic timeосновно време
политех.bearable loadдопустимо натоварване
политех.bearing loadнатоварване на опора
муз.beat timeтактувам
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
ав.bomb loadбомбен товар
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.brake loadспирачен товар
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.breaking loadнатоварване, което предизвиква счупване
политех.buckling loadнатоварване при изкълчване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
ел.cathode loadкатоден товар
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.chain loadнатоварване на верига
мин.chambered loadкотлови заряд
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.changing loadпроменливо натоварване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.collapse loadнатоварване при изкълчване
политех.collapse loadразрушаващо натоварване, натоварване от частите на разрушено съоръжение
мин.column loadколонков заряд
политех.column loadнатоварване на колона
политех.combined loadсмесено натоварване
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
политех.compression loadнатоварване при натиск
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.concentrated loadконцентрирано натоварване
ел.condensive loadкапацитивен товар
ел.connected loadприсъединен товар
политех.constant loadпостоянно натоварване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
изч.construction loadичислително натоварване
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crippling loadразрушаващо натоварване
политех.critical loadгранично натоварване
политех.crushing loadраздробяващо натоварване
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
ел.current loadтоков товар
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cyclic loadциклично натоварване
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
политех.dead-weight loadсобствено тегло
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.design loadислително натоварване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.disposable loadполезен товар
политех.distributed loadразпределено натоварване
политех.division of loadразпределение на натоварване
ел.domestic loadтовар за битови нужди
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dummy loadизкуствено натоварване
тех.dust loadзапрашеност
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.earth loadземен натиск
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.eccentric loadексцентрично натоварване
политех.eccentricity of loadексцентричност на натоварване
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.equivalent loadеквивалентно натоварване
политех.even loadравномерно натоварване
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.exterior loadвъншно натоварване
политех.extra loadдобавъчен товар
политех.extra loadдопълнително натоварване
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fatigue loadнатоварване, което предизвиква умора
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.fluctuating loadповторно натоварване
политех.fluctuating loadпроменливо натоварване
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
политех.fractional loadнепълно натоварване
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.full loadс пълно натоварване
политех.full loadпълно натоварване
политех.full loadмаксимално допустимо натоварване
политех.full-load characteristicхарактеристика при пълно натоварване
политех.full-load conditionsрежим при пълно натоварване
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
добави значение или превод тук