car-handling time

  • Железопътен термин
  • време за обработване на вагони
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.accumulator carелектрокар
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
air handlingкондициониране
air handlingкондиционирам
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
политех.amphibian carамфибия
политех.apparent timeистинско време
политех.ash-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на пепел
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ballast carвагон за баласт
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
авто.battery carелектромобил
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulk handlingманипулиране на насипни материали
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
carтрамвай
carкола
carкабина
carкола, автомобил
carвагон
лит.carколесница
авто.carавтокъща
авто.car accessoryавтоаксесоар
авто.car accidentавтопроизшествие
мин.car arresterловител на руднични вагонетки
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finishingавтобояджийство
авто.car breakersавтоморга
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
мин.car changerустройство за замяна на пълните вагонетки с празни
авто.car cosmeticавтокозметичен
авто.car cosmeticsавтокозметика
жп.car couplerспряг
жп.car couplingспряг
жп.car couplingспряг на вагон
политех.car couplingскачване на вагон
авто.car crashавтокатастрофа
разг.car dealerавтокъщаджия
ик.car dealershipавтоборса
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car diagnosticавтодиагностичен
авто.car diagnosticsавтодиагностика
авто.car expertавтоексперт
политех.car ferryферибот за автомобили
авто.car fleetавтопарк
политех.car frameшаси на автомобил
авто.car haulerавтовоз
политех.car jackвагонен крик
авто.car manufacturerавтомобилостроител
авто.car manufacturerавтопроизводител
авто.car manufacturingавтомобилостроителен
авто.car mix-upавтомеле
ам.car paradeавтошествие
политех.car parkпаркинг за автомобили
мин.car passприспособление за обмен на вагонетки
авто.car pell-mellавтомеле
авто.car poolавтопарк
car processionавтошествие
политех.car radioавтомобилен радиоприемник
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.car receiverавтомобилен приемник
авто.car repair shopавтосервизен
авто.car repair shopавтосервиз
жп.car retarderвагонозадържател
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
политех.car shedвагонно депо
авто.car simulatorавтосимулатор
политех.car springавтомобилен ресор
car theftавтокражба
car thiefавтокрадец
разг.car thiefавтоапаш
разг.car thiefавтоджамбазин
жп.car transporterавтовоз
авто.car transporter truckавтовоз
авто.car tuningавтотунинг
политех.car unloaderмашина за разтоварване на вагони
авто.car washавтомивка
авто.car-carrying trailerавтовоз
car-parkпаркинг
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.car-repair trackвагоноремонтен коловоз
авто.car-washавтомивка
политех.cattle carавтомобил за превозване на добитък
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.cistern carавтомобил-цистерна
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.compartment carпътнически вагон
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
изч.data handlingобработване на данни
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delivery carавтомобил за доставка на стоки
политех.derrick carвагон с монтиран на него кран
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dummy carсамоходна количка
политех.dump carавтомобил-самосвал
политех.dump carвагон-самосвал
политех.dump carсаморазтоварващ се вагон
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.ease of handlingлекота на манипулиране
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
авто.electric carелектромобил
добави значение или превод тук