master plan

  • Обща политехника
  • генерален план
147 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
bee-masterпчелар
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
concert-masterпърви цигулар, концертмайстор
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
ав.height masterвисотомер
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
masterгосподин (обръщение към момче)
masterмайстор, експерт, маестро
masterовладявам, усвоявам, изучавам
masterMASTER магистър (научна степен)
masterмайстор, занаятчия
masterголям художник, майстор
masterработодател
masterкапитан (нa търговски кораб)
masterгосподар
masterглава на колеж, директор на училище/пансион
masterглава на семейство, стопанин, домакин (и MASTER of the house)
masterпреодолявам, надделявам над, побеждавам, надвивам, подчинявам, укротявам
masterпреподавател
тех.masterеталонен калибър
masterсобственик. притежател
masterаttr главен, водещ, тех. образцов, еталонен, контролен, главен
хард.masterмастер
политех.master alloyлегираща добавка
политех.master batchизходна смес
политех.master batchкаучукова смес с пълнители
политех.master batchконцентрирано багрило
политех.master blankзаготовка за шаблон
master boxмастербокс (цигари)
политех.master camшаблон за изработване на гърбици
политех.master camгърбичен механизъм
master caseмастербокс (цигари)
тех.master clockчасовник-майка
политех.master clockглавен електрически часвоник
политех.master cockглавен контролен кран
политех.master control panelглавно табло за управление
политех.master dieеталонна матрица
политех.master drainканавка за улавяне на стичаща се по склон вода
политех.master drumконтролен барабан
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
изч.master fileглавен файл
политех.master filmфилм-оригинал
политех.master formшаблон
политех.master formеталон, копир, матрица
политех.master frequencyзадаваща честота
политех.master gaugeконтролен калибър
master keyключ
политех.master levelконтролно ниво
жп.master leverмаршрутна ръчка
хидр.master lineвододелна линия
master marinerкапитан на търговски кораб
политех.master mechanicглавен механик
политех.master modelмодел-талон
политех.master mouldизходна форма
политех.master multivibratorзадаващ мултивибратор
политех.master navigableоригинален негатив
политех.master navigableшрифтов негатив
политех.master negativeоригинален негатив
политех.master negativeшрифтов негатив
master of ceremoniesхофмаршал
ам.master of ceremoniesконферансие
master of the horseначалник на конницата
политех.master operationглавна операция
политех.master operationоперация за обработване на базов детайл
тлв.master oscillatorзадаващ генератор
политех.master oscillator-power amplifierмощно стъпало на задаващ генератор
политех.master overhaulосновен ремонт
политех.master partдетайл-еталон
политех.master patentосновен патент
мет.master patternмодел-еталон, модел-майка
мет.master patternмодел-еталон
мет.master patternмодел-майка
политех.master pinцентрална шийка
изч.master programmeуправляваща програма
политех.master pulseуправляващ импулс
политех.master relayглавно реле
политех.master rodглавна мотовилка
политех.master routineосновна програма
политех.master scheduleосновен график
политех.master scheduleосновна програма, стандартен технологичен процес
политех.master sheetоригинал
политех.master sideзадаваща страна
политех.master straight-edgeлиния с голяма точност
политех.master switchключ
политех.master switchглавен прекъсвач
политех.master tapплашков метчик
политех.master toolеталонен измервателен инструмент
политех.master toolинструмент с голяма точност
политех.master unitосновен блок
политех.master valveглавен клапан
политех.master-builderмайстор-зидар
политех.master-control boardцентрален пулт за управление
политех.master-slave flip-flopсъставен тригер тип управляващ-управляван
политех.master-slave manipulatorкопирен манипулатор тип управляващ-управляван
политех.master-slave robotробот с телеуправление
политех.metal masterпърви оригинал-матрица
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтално сечение
политех.section planхоризонтален разрез
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
жп.station masterначалник-гара
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук