inverse-time delay

  • Обща политехника
  • обратнозависимо закъснение по време
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acoustic delayакустична закъснителна линия
политех.acoustic delay deviceакустично задържащо устройство
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.avoidable delayпрекъсване на работа вследствие на производствени неуредици
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant delayпостоянно закъснение
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
delayизоставане
delayотлагам, задържам, забавям (се), бавя
delayотлагане, забавяне, закъснение
фин.delayпросрочие
мет.delayотгрявам
политех.delayотвръщам
политех.delay actionзабавяне
политех.delay amplifierусилвател със закъснителна линия
рад.delay biasзадържано автоматично регулиране на усилването
политех.delay bombбомба със забавено действие
политех.delay cascadeзадържащо стъпало
политех.delay chimney capдетонатор със закъснително действие
политех.delay circuitзакъснителна схема
политех.delay detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
политех.delay distortionзакъснително изкривяване
политех.delay elementзакъснителен елемент
политех.delay elementзакъснителна схема
рад.delay equalizerфазов изравнител
политех.delay flip-flopчакащ мултивибратор
политех.delay generatorгенератор на задръжка
политех.delay in claimingотсрочване на предявяването на иск
политех.delay in deliveryзабавяне на доставка
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
воен.delay mineмина със забавено действие
политех.delay networkзакъснителна верига
политех.delay on a callвреме за осъществяване на телефонна връзка
политех.delay operatorоператор за закъснение
политех.delay periodпериод на забавяне
политех.delay relayреле за време
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay-action blastingвзривяване със секундно закъснение
политех.delay-action detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.delay-electric chimney capелектродетонатор със закъснително действие
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.electrical delayелектромагнитна инерция
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.external delayзабавяне по външни причини
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeспомагателно време
политех.handling timeвреме за транспортиране
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на престой
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.ignition delayзакъсняване на запалването
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.indication delayзакъснение на показания
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
политех.inertial delayзабавяне по вътрешни причини
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
фин.interest for delayзакъснителна лихва
ел.interrupting timeпълно време за изключване
inverseобратен, противоположен, срещуположен
inverseпротивоположност
мат.inverseреципрочен
политех.inverse back couplingотрицателна обратна връзка
политех.inverse characteristicобратна характеристика
политех.inverse chillвътрешно избелване
политех.inverse converterобратен преобразувател
политех.inverse convertorобратен преобразувател
политех.inverse correlationотрицателна корелация
политех.inverse currentток с обратна посока
политех.inverse currentток, индуциран при прекъсване на верига
inverse effectобратен ефект
политех.inverse feedbackотрицателна обратна връзка
политех.inverse functionобратна функция
политех.inverse logантилогаритъм
изч.inverse noiseшум в посока, обратна на посоката на предаването на информацията
мат.inverse relationобратна зависимост
политех.inverse resonanceрезонанс на токове
мет.inverse segregationобратна ликвация
добави значение или превод тук