half-time value

  • Обща политехника
  • стойност, отговаряща на времето на полуразпадане
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absolute valueабсолютна стойност
изч.accumulated valueкрайна стойност
хим.acetin valueацетилно число
хим.acid valueкиселинно число
хим.acid valueкиселинна стойност
политех.actual timeдействително време
мат.actual valueтекуща стойност
политех.actual valueдействителна стойност
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adjust to valueюстирам
политех.admissible valueдопустима стойност
политех.adopted actual valueприета стойност
политех.allowed actual valueдопустима стойност
политех.antiknock actual valueоктаново число
политех.apparent actual valueфиктивна величина
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.best actual valueоптимално значение
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
мин.boundary actual valueбортово съдържание
политех.boundary actual valueгранична стойност
политех.boundary-value problemгранична задача
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
calculate the valueостойностявам
calculation of the valueостойностяване
ел.calomel half-cellкаломелов поуелемент
политех.calomel half-cellкаломелов електрод
политех.caloric boundary actual valueтоплотворност
calorific valueкалорийност
политех.calorific valueкалоричност
ен.calorific valueтоплотворност
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coking boundary actual valueкоксово число
политех.combustible valueвъзпламеняемост
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.commercial valueтърговска стойност
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cost valueсебестойност
ядр.counting timeвреме на броене
тех.coupling halfполумуфа
политех.crest valueмаксимална стойност
политех.critical valueкритична стойност
политех.cupping valueкоефициент, характеризиращ изтегляемостта на листов материал
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
ел.current valueстойност на тока
изч.current valueтекуща стойност
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting current valueрежеща способност
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.desired current valueзададена стойност
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.deviation current valueстойност на отклонение
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.effective valueефективна стойност
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.emittance valueкоефициент на излъчване
хран.energy valueенергийност
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.erichsen valueчисло на ериксен
политех.estimated valueизчислена величина
шег.ex better halfексполовинка
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.extendend mean value theoremобобщена теорема за средните стойности
политех.extrapolated valueекстраполирана стойност
политех.extreme valueекстремум
фин.face valueноминална стойност
нум.face valueноминал
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fatigue valueграница на якост
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.final valueкрайна стойност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.full-scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
halfнаполовина
halfполовин долар
halfполовин (к) а
halfпочти, доста, донякъде
halfбилет с 50% намаление
halfсеместър, срок, полувреме
halfс not означава недостатъчна степен далеч, много
halfчетвърт литър
сп.halfхалф
сп.halfхалфов
прав.halfстрана (в договор, спор)
мин.halfзабой, разположен под ъгъл 45° към главния кливаж
политех.half axleполуос
мин.half balkравсичам
политех.half balkцепенка
политех.half batполовин тухла
политех.half bearingплъзгащ лагер без капак
политех.half blanksполуобработен детайл
политех.half breadthполуширочина
half brotherполубрат
политех.half cellsполуелемент
политех.half cellsсравнителен електрод
тех.half couplingполумуфа
политех.half cutнепълно изсичане
ел.half cycleполупериод
политех.half decayполуразпадане
политех.half dipoleполудипол
политех.half disintegrationполуразпадане
политех.half duplexполудуплексна връзка
добави значение или превод тук