floor-plan

  • съществително
  • етажно разпределение, план на етаж
161 допълнителни резултата:
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the ground floorнадпартерен
нар.according to planпланово
action planекшънплан
мин.arched floorобратен свод
политех.arched floorсводово покритие
политех.asphalt-mastic floorпод с асфалтова замазка
политех.assembly floorмонтажен цех
политех.assembly floorплощадка за монтиране
политех.attic floorтаван
политех.attic floorмансарден етаж
политех.ballasted floorбаластрово легло върху жп мост
политех.basement floorсутерен
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.boot floorпод на багажник
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.bridge floorнастилка на мост
ик.business planбизнесплан
политех.cab floorпод на кабината на водача
политех.charging floorплощадка за зареждане
политех.clinker floorклинкерно дюшеме
политех.composite floorсъставна междуетажна плоча
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.concrete floorбетонен под
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.counter floorчерен под
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
политех.dead floorчерен под
политех.deal floorдъсчен под
политех.deck floorпод на балкон
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
хидр.downstream floorрисберма
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
floorозадачавам, смайвам, обърквам
floorдъно (на море)
floorниско ниво (на цени), долен лимит/граница
floorпод
floorпоставям под/дюшеме/паркет/плочки
floorстаж
геол.floorетаж
мин.floorдолнище
политех.floorнастилам
политех.floorмеждуетажна плоча
политех.floorхоризонт
floorпод, дюшеме (на стая и пр.), настилка
floorпартер (в зала, борса, съд и пр.)
стр.floorмеждуетажен
хидр.floor baffleводобоен кей
политех.floor beamнапречна греда на мостово покритие
политех.floor beamгреда на междуетажна плоча
политех.floor blockводобоен бетонен блок
политех.floor boardперваз между под и стена
политех.floor contactконтакт на пода
политех.floor coveringподова настилка
политех.floor depthконструктивна височина на мост
политех.floor grinderпаркетошлифовъчна машина
мин.floor heaveподуване на долнище
политех.floor insulatorпроходен изолатор през под
политех.floor machineмашина, монтирана на пода
политех.floor mouldлеярска форма в пода
мет.floor mouldingпочвено формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.floor mountingмонтаж на пода
арх.floor planетажно разпределение
политех.floor plateметална подова плоча
политех.floor relayетажно реле
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.floor screenгранулатор
политех.floor slabетажна плоча
политех.floor spaceподова площ
политех.floor spaceнеобходима площ
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.floor tileплочка за подова настилка
орг.floor tilerфаянсаджия
орг.floor tilerплочкаджия
стр.floor tilerплочкаджийски
стр.floor tilerфаянсаджийски
политех.floor toppingподова настилка
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
политех.floor-operatedуправляван от пода
политех.floor-stand machineмашина, монтирана на пода
политех.floor-switchкрачен контакт
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.floor-topping concreteбетон за повърхностна настилка на подове
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.grating floorрешетъчен под
ground floorпартер, приземен стаж
политех.gypsum floorбезшевен гипсов под
политех.gypsum floorфина гипсова замазка
hardwood floorподова настилка от твърда дървесина
политех.hollow floorпод с кухини
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.inlaid floorпаркетен под
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.luggage-compartment floorпод на багажник
мин.main floorосновен хоризонт
политех.main floorзаден под
политех.master planгенерален план
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.mushroom floorбезгредоба подова конструкция
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.operating floorплощадка за обслужване
политех.parquet floorпаркетен под
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.reinforced-concrete floorстоманобетонна междуетажна плоча
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.rough floorчерен под
ам.second floorбелетаж
стр.second floorнадпартерен
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
стр.segmental-floor arch systemгредово покритие със сводове между гредите
мин.shaft floorзабой на шахта
политех.shop-floor staffцехов обслужващ персонал
политех.site-planплан на общо разположение
политех.site-planплан на местност
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.suspended floorокачена плоча
политех.tile floorнастилка от керамични плочки
политех.tongue floorшпунтово дюшеме
политех.trough plate floorметална конструкция, носеща пътната настилка при стоманените мостове
политех.upper floorгорен етаж
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук