current-time curve

  • Обща политехника
  • крива на изменението на тока като функция от времето
  • крива ток-време
200 допълнителни резултата:
политех.abrupt curveстръмна крива
политех.abrupt curveкрива с малък радиус
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption currentабсорбционен ток
политех.active currentактивен ток
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
физ.adiabatic curveадиабата
политех.adjustment curveпреходна крива
политех.adjustment curveсъединителна крива, крива на настройка
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air currentвъздушно течение
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
политех.amplitude-response curveамплитудно-честотна характеристека
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna currentток в антена
политех.antenna currentантенен ток
политех.apparent timeистинско време
фарм.area under the curveплощ под кривата на лекарствената концентрацията
ел.arrival curveкрива на входния ток
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.ascending currentвъзходящо течение
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.b-h curveкрива на магнитване
политех.back currentтечение с обратна посока
политех.back currentпротивотоков
хидр.backwater curveкрива на подпора
политех.ballistic curveбалистична крива
политех.base currentбазов ток
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
политех.beam currentток в сноп
муз.beat timeтактувам
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.blank curveреперна крива
политех.blank curveкрива на фона
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.block curveплътна крива
физиол.blood currentкръвоток
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bottom currentдънно течение
политех.boundary curveгранична линия
политех.boundary curveграничен контур
политех.braking timeспирачно време
политех.branch currentотклонен ток
политех.branch of curveточка на разклонение
политех.break timeвреме на изключване
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
политех.broken curveпунктирана крива
политех.build-up curveкрива на нарастване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulge of curveгърбица на крива
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.calibration curveкалибровъчна крива
политех.calibration curveградуировъчна крива
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carrier currentносещ ток
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
мех.catenary curveверижна линия
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тех.characteristic curveхарактеристика
политех.characteristic curveхарактеристична крива, графична характеристиска
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging currentток на зареждане
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.circuital currentток, които протича във верига
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closed curveзатворена крива
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coded currentкодиран ток
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.combustion curveхарактеристиска на горенето
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
compound timecompound meter
политех.compression curveкрива на сгъстяването
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conduction currentток на проводимост
политех.confidence curveдоверителна граница
политех.conjugate currentток при спрягане
политех.connecting curveсъединителна крива
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.consumption curveкрива на разход
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
ел.continuous currentпостоянен ток
ел.continuous currentправ ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.control timeвреме на управление
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cosine curveкосинусоида
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
currentв обръщение, установен, общоприет, на мода, моден
currentтечение, поток, струя
currentдействащ
currentтекущ, сегашен
currentход, течение (на мисли, събития)
ел.currentток
политех.currentструя, ток
политех.currentтечащ, сегашен, в обращение
фин.current accountразплащателна сметка
политех.current amplificationусилване по ток
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.current attenuationтоково затихване
политех.current automaticallyрегулиране на тока
геол.current beddingдиагонално наслояване
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current checkтекущ контрол
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current coilтокова бобина
ел.current collectionтокоотнемащ
ел.current collectionтокоотнемане
ел.current collectionтокоприемане
ел.current collectionтокоприемен
ел.current collectionтоковземане
ел.current collectionтокоснемане
жп.current collectorпантограф
ел.current collectorтокоотнемател
ел.current collectorтокоснемателен
ел.current collectorтокоснемател
ел.current collectorтокоприемник
ел.current collectorтоковземател
ел.current collectorтокоприемен
политех.current controlтекущ контрол
политех.current converterинвертор
политех.current converterпреобразувател на ток
политех.current convertorпреобразувател на ток
политех.current convertorинвертор
политех.current conveyanceпреминаване на ток
политех.current costстойност в текущи цени
добави значение или превод тук