graded time-lag relay

  • Обща политехника
  • реле с регулируемо закъснение
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.accelerating relayускоряващо реле
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
политех.adding relayсумиращо реле
изч.addition timeвреме за събиране
политех.alarm relayреле за тревожна сигнализация
политех.ambiguity of relay characteristicнееднозначност на характеристиката на реле
политех.amplification relayусилвателно реле
политех.amplitude lagзакъснение по амплитуда
политех.antiplug relayреле за смекчаване на токов удар
политех.apparent timeистинско време
ел.armature of relayкотва на реле
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.audio tone-operated relayзвуково реле
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.auxiliary relayспомагателно реле
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
тлф.axial-armature relayосово реле с осовата котва
политех.badly graded sandлошо сортиран пясък
политех.balanced relayдиференциално реле
тлф.banked relayлинейно реле за фиксиране на повикването от абонат
политех.banked relayконтролно реле
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
тлг.biased relayреле с преобладаваща чувствителност на един от контактите
политех.biased relayреле с местно повишаване на чувствителността
политех.bimetallic relayбиметално реле
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.blocking relayблокиращо реле
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
тлф.busy relayреле за заето
тлф.calling relayповиквателно реле
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity relayкапацитивно реле
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.center zero relayтрипозиционно спомагателно реле
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.centrifugal relayцентробежно реле
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clapper-type relayклапанно реле
тлф.clearing relayконтролно реле
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clock relayчасовниково реле
политех.clock relayпрекъсвач с часовников механизъм
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coding relayкодиращо реле
политех.colourmetric relayколориметрично реле
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.connecting relayвключващо реле
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control relayкомандно реле
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correction lagзакъснение на корекция
политех.counting relayброячно реле
ядр.counting timeвреме на броене
тлг.creed relayреле на крид
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-overload relayмаксималнотоково реле
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cut-in relayвключващо реле
тлф.cut-off relayразделително реле
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay relayреле за време
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.dense-graded pavementпокритие от плътна смес
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential relayдиференциално реле
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct current relayпостояннотоково реле
политех.directional relayпосочно реле
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.discriminating relayизбирателно реле
политех.disk-type relayдисково реле
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.distance relayдистанционно реле
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
тлф.double-armature relayреле с двойна котва
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
политех.double-wound relayдвубобинно реле
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
авт.dynamic lagдинамично закъснение
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.eddy-current lagотместване на фазите на вихровите токове
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elastic lagеластично последействие
политех.electrical relayелектрическо реле
политех.electrodynamic relayелектродинамично реле
политех.electromagnetic relayелектромагнитно реле
политех.electromechanical relayелектромеханично реле
политех.electronic relayелектронно реле
политех.electrostatic relayелектростатично реле
политех.electrothermal relayтермореле
политех.electrothermal relayелектротермично реле
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation of relayвъзбуждане на реле
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.ferro-dynamic relayфероелектродинамично
геод.fine-gradedдребнозърнест
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flashing relayреле на мигаща лампа
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.floater relayдопълнително пътно реле
политех.floor relayетажно реле
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.flutter relayвибрационно реле
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.frequency relayчестотно реле
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
политех.good timeполезно време на работа
gradedпоетапен
политех.gradedкалиброван, градуиран, подравнен
политех.gradedсортиран
политех.graded areaизравнена площадка
геол.graded beddingсортирано наслояване
политех.graded brakingстъпално спиране
добави значение или превод тук