key plan

  • Обща политехника
  • пояснителен чертеж
199 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
изч.actual keyдействителен ключ
политех.adjusting keyцентриращ клин
политех.alien keyшестостепенен ключ за винтове с шестстенно гнездо в главата
Allen keyhex key
тех.Allen keyшестогран
тех.Allen keyинбус
тех.Allen keyлимбус
тех.Allen keyшестограм
тлф.answering keyключ за обратно повикване
политех.arch keyключов камък на свод
тлф.assignment keyключ за повикване
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.box keyглух гаечен ключ
рад.break-in keyключ за включване на приемник
ел.bridge keyключ за мостова схема
ик.business planбизнесплан
тлф.call keyключ за повикване
политех.cap keyглух гаечен ключ
политех.centre keyклин за избиване на инструмент
политех.chamfered keyшпонка със скосени ръбове
политех.chuck keyключ за патронник
политех.cipher keyшифров ключ
политех.circular keyсегмент на шпонка
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.control keyконтролен превключвател
политех.control keyклавиш за управление
ел.current-reversing keyпревключвател за обръщане посоката на тока
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cylindrical keyцилиндрична шпонка
политех.dial keyключ на номеронабирател
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
double-bit keyперчат ключ
политех.dovetail keyшпонка със сечение лястовича опашка
политех.draw keyпридвижна шпонка
политех.driving keyводеща шпонка
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.feather keyнаправляваща призматична шпонка
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
политех.flat keyшпонка с правоъгълно сечение
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
тех.four keyчетирибутонен
тех.four keyчетириклавишен
тех.four-keyчетирибутонен
тех.four-keyчетириклавишен
политех.fox keyдвоен клин
политех.friction keyфрикционен клин
политех.function keyфункционален клавиш
политех.general planгенерален план
политех.gib-head keyклин с глава
политех.gib-headed keyклин с глава
политех.guide keyнаправляваща шпонка
тех.hex keyшестогран
тех.hex keyинбус
тех.hex keyлимбус
тех.hex keyшестограм
тех.hexagon keyшестограм
тех.hexagon keyшестогран
тех.hexagon keyинбус
тех.hexagon keyлимбус
тех.hexagon socket keyлимбус
тех.hexagon socket keyшестограм
тех.hexagon socket keyшестогран
тех.hexagon socket keyинбус
тлв.high keyсветлотоново изображение
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.ignition keyключ за запалване
политех.included-plan angleвходов ъгъл
тлг.increment keyключ за подаване на сигнали чрез изменяне силата на тока
политех.inserted keyшпонка, която се влага в затворен канал
политех.integrated planкомплексен план
тлг.junction keyслужебен ключ
политех.kennedy keyдва пирамидални клина под ъгъл 90°
keyключ
keyключов, основен, жизнен, ръководещ
keyизползувам условии обозначения в обяви (във вестник, списание) с указание същите да бъдат използувани при отговорите
keyрезе, мандало
keyклавиш, клапа (на духов инструмент), ключ (на цигулка)
keyключ, път, способ, ключова позиция, шах първият ход, с който се разрешава задача
keyзаключвам
keyбуква на пишеща машина
keyсьобразявам (to с)
keyлегенда, условии знаци (на карта), код, шифър, буквален превод, ключ, сборник с отговори на задачи, упражнения и пр
ист.keyключ, тоналност, тон, височина (на гласа), прен., жив. тон, стил, настроение
ист.keyнастройвам (и с up)
елн.keyпрекъсвач, ключ
арх.keyзавършвам (свод, арка) с ключ (in)
арх.keyключ (на свод, арка)
тех.keyзаклинвам/закрепвам с шпонка (in, on)
тех.keyшпонков
тех.keyклин, шпонка, ключ
маш.keyшпонка
тлг.keyманипулатор
политех.keyключов камък
муз.keyклавишен
keyключ, разрешение (на загадка и пр.)
стр.keyненатоварен елемент на ферма
стр.keyдюбел
геол.key bedопорен пласт
политех.key bedмаркиращ хоризонт
политех.key bedшпонков канал
стр.key blockключов камък
политех.key boardклавишно табло
политех.key boltболт с клин
тлф.key boxключов номератор
политех.key buttonбутон на клавиатурата
политех.key decisionосновно решение
политех.key diagramспецификация
политех.key diagramпринципна схема
политех.key driftсекач за избиване на шпонки
политех.key driverсекач за избиване на шпонки
политех.key elementключов елемент
политех.key eventключово събитие
политех.key faceработна повърхнина на гаечен ключ
политех.key fileплоска пила с постоянна дебелина
политех.key fileпила за обработване на ключове
политех.key fractionглавна фракция
политех.key grooveшпонков канал
политех.key holeшпонков канал
политех.key holeотвор за ключ
геол.key horizonопорен хоризонт
политех.key industryводещ отрасъл на промишлеността
политех.key jointшпонково съединение
политех.key numberномер на ключ
политех.key onсвързвам с шпонка
политех.key onзаклинвам
политех.key parameterосновен параметър
арх.key patternмеандър
политех.key propertyосновно свойство
тлг.key relayключово реле
политех.key seatшпонков канал
тлф.key setклавишна система
тлф.key shelfтабло с ключове
политех.key slotшпонков канал
политех.key socketфасунга с ключ
политех.key sourceключ за шифроване на съобщения
политех.key spotвъзлова точка
политех.key steelстомана за шпонки
политех.key stoneключов камък
политех.key stoneситен трошляк
политех.key tuningклавишна настройка
политех.key wedgeтангенциална шпонка
политех.key wordключова дума
политех.key-actuatedклавишен, задействан от клавиш
обог.key-mesh efficiencyефективност на продукта, преминаващ през дадено сито
политех.key-seat ruleлиния за разчертаване на шпонкови канали
политех.key-seating machineмашина за шпонкови канали
политех.layout planзастроителен чертеж
тлф.legging-key boardмаса за циркулярноп повикване
тлф.listening keyбутон за подслушване
политех.listening keyключ за запитване
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.loose keyшпонка, която се влага в затворен канал
тлв.low keyтъмно тоново изображение
политех.magnetic keyмагнитно реле
политех.manipulating keyръчен ключ
master keyключ
политех.master planгенерален план
изч.memory-protect keyключ за защита на паметта
тлф.meter keyбутон за брояч
тлф.monitoring keyключ за подслушване
политех.morse keyморзов ключ
политех.multiple keyключ за управление на няколко вериги
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
non-keyнеключов
политех.non-looking keyбутон
политех.non-looking keyвъзвръщащ се ключ
политех.nose keyклин с глава
политех.nut keyгаечен ключ
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.operating keyтелеграфен ключ
политех.parallel keyшпонка с правоъгълно сечение
тлф.party line ringing keyключ за избирателно повикване
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.plug keyщепселен ключ
политех.prismatic keyпризматична шпонка
добави значение или превод тук