heating-up time

  • Обща политехника
  • време за загряване
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acoustic heatingакустично нагряване
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adiabatic heatingадиабатно нагряване
политех.air heatingвъздушно отопление
политех.apparent timeистинско време
политех.arc heatingдъгово заваряване
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.arr-heating radiatorкалорифер
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.built-in radiation heatingвградено лъчисто отопление
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.central heatingцентрално отопление
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
политех.convection heatingконвекционно отопление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.dielectric heatingдиелектрично загряване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct heatingпряко нагряване
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.district heatingтоплофикация
тех.district heating areaтоплорайон
district heating bossпарнобос
тех.district heating networkтопломрежа
тех.district heating quarterтоплорайон
тех.district heating regionтоплорайон
политех.district heating stationквартална отоплителна централа
тех.district-heatingтоплофикационен
политех.district-heating plantрайонна отоплителна централа
политех.diurnal heatingденонощно повишение на температурата
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.eddy-current heatingиндукционно нагряване
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
electric heatingелектронагревателен
политех.electric heatingелектрическо нагряване
политех.electric heatingелектрическо отопление
политех.electronic heatingвисокочестотно нагряване
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excessive heatingпрегряване
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.exhaust-steam heatingотопляване с отработила пара
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.flue heating surfaceнагрявана повърхнина на пламъчни тръби
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.gravity heatingгравитационно отопление
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
heatingспарване, запарване, ферментиране
heatingнагревателен
heatingподгряване
heatingнагряване, сгорещяване
heatingтоплинен, отоплителен
heatingпрогряване
heatingотопление
тех.heatingподгревателен
тех.heatingобогрев
политех.heatingнагряващ
ен.heating and powerтригенерация
ен.heating and powerтригенерационен
политех.heating applianceотоплителен уред
политех.heating bathлабораторна нагревателна баня
политех.heating blowpipeгорелка за нагряване
политех.heating boilerотоплителен котел
политех.heating capacityтоплинна мощност
политех.heating cartridgeнагревателен патрон
политех.heating chamberнагревателна камера
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.heating controllerтерморегулатор
политех.heating curveкрива на нагряване
политех.heating effectтоплинен ефект
политех.heating elementнагревателен елемент
heating engineerинженер-топлотехник
heating engineerтоплотехник
политех.heating errorгрешка от влиянието на загряване
политех.heating fittingsарматура за отоплителни инсталации
политех.heating flameподгряващ пламък
политех.heating flueнагревателен канал
политех.heating furnaceнагревателна пещ
политех.heating installationотоплителна уредба
политех.heating jacketнагревателен кожух
политех.heating jumperмеждувагонно съединение на отоплителния тръбопровод
политех.heating mainотоплителна магистрала
тех.heating mediumтоплоносител
тех.heating networkтопломрежа
политех.heating of buildingsотопление на здания
политех.heating periodпродължителност на загряване
политех.heating pinнагревателен щифт
политех.heating plantнагревателна уредба
политех.heating plateнагревателна плоча
политех.heating powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.heating radiatorотоплителен радиатор
политех.heating rateскорост на нагряване
политех.heating ratingтоплинна мощност
добави значение или превод тук