code-checking time

  • Изчислителна техника
  • време на настройка на програма
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
изч.aiken codeкод на айкен
политех.alphabetic codeбуквен код
политех.alphanumeric codeбуквено-цифров код
политех.amplitude codeамплитуден код
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
изч.basic codeосновен код
политех.basic timeосновно време
изч.baudot codeкод на бодо
муз.beat timeтактувам
политех.bidecimal codeдесетично-двоичен код
политех.binary codeдвоичен код
политех.binary coded decimal codeкод на двоично кодирани десетични числа
политех.biquinary codeдвоично-петичен код
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.building codeстроителни норми
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.cable codeтелеграфен код
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.chain codeверижен код
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
фин.checking accountразплащателна сметка
политех.checking calculationконтролно изчисление
политех.checking deviceконтролно устройство
политех.checking gaugeконтролен калибър
политех.checking informationконтролна информация
политех.checking routineпроверочна програма
политех.checking stationконтролно-измервателен пункт
политех.checking subroutineпроверочна подпрограма
политех.checking tableизпитвателен стенд
политех.checking traverseконтролен ход
политех.cipher codeшифров код
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
codeустановени/общоприети правила/принципи
codeшифър, азбука, код
codeзакодирвам
прав.codeсборник от закони, кодекс
изч.codeкод
политех.codeпрограма
воен.codeсистема за сигнали
изч.code alphabetкодова азбука
политех.code beaconфар предаващ кодирани сигнали
политех.code characterкодов знак
политех.code colourусловен цвят
политех.code combinationкодова комбинация
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code conversionкодово преобразуване
политех.code converterпреобразувател на код
политех.code convertorпреобразувател на код
политех.code digitкодова цифра
политех.code digitкодов разред
политех.code elementкодов елемент
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
изч.code groupкодова група
изч.code holeкодов отвор
изч.code lengthдължина на код
политех.code letterкодова буква
политех.code lightкодов сигнален фенер
прав.Code of Criminal ProcedureНаказателно процесуален кодекс
политех.code pulseкодов импулс
политех.code receptionприемане на телеграфни сигнали
политех.code rewriteпрезаписване на код
изч.code setкодов набор
политех.code sheetбланка за кодиране
политех.code signкодов знак
политех.code signalкодов сигнал
политех.code symbolкодов символ
политех.code systemкодова система
изч.code trackкодова писта
политех.code translationдешифриране на код
политех.code translatorкодов преобразувател
политех.code treeкодово дърво
политех.code unitкодов елемент
изч.code wheelкодиращ диск
политех.code wordкодова дума
изч.code word weightтегло на кодова дума
политех.code-of-silence marker beaconмаркировъчен радиофар
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.command codeкод на команда
политех.complement binary codeдопълнителен двоичен код
политех.complete codeпълен код
compound timecompound meter
политех.computer codeкомпютърен код
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.condition codeкод на условие
политех.conditional codeусловен код
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control codeуправляващ код
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correlation codeкорелационен код
ядр.counting timeвреме на броене
прав.Criminal CodeНаказателен кодекс
прав.Criminal Procedure CodeНаказателно процесуален кодекс
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cyclic codeцикличен код
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decimal codeдесетичен код
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.dense binary codeуплътнен двоичен код
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.digital codeцифров код
политех.direct codeправ код
политех.direct codeпряк код
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.divisible codeразделим код
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
dress codeдрескод
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.electronic checkingелектронен контрол
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium codeравновесен код
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.error-correcting codeкоригиращ код
политех.error-detecting codeкод с откриване на грешки
стр.Euro codeЕврокод
политех.excess-three codeкод с остатък три
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
тлг.five-unit codeпетзначен код
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
добави значение или превод тук