integrated plan

  • Обща политехника
  • комплексен план
83 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.computer-integrated manufacturingпроизводство с комплексно компютърно управление
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.digital integrated circuitцифрова интегрална схема
политех.digital-integrated packageкорпус на цифрова интегрална схема
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
integratedинтегриран
integratedна равни начала, без дискриминация
integratedдобре построен (за фабула на книга и пр.), хармоничен (за личност)
елн.integratedинтегрален
изч.integrated adapterинтегрален адаптер
изч.integrated adaptorинтегрален адаптер
политех.integrated amplifierинтегрален усилвател
политех.integrated automationкомплексна автоматизация
елн.integrated circuitинтегрална схема
елн.integrated circuit lithographyлитография за производство на интегрални схеми
елн.integrated circuit technologyсхемотехника
политех.integrated controllerуправляващо устройство
integrated data processingинтегрирана обработка на данни
политех.integrated magnitudeинтегрална величина
политех.integrated manufacturingкомплексно автоматизирано производство
политех.integrated manufacturing systemкомплексно-автоматизирана производствена система
политех.integrated meterсумиращ брояч
политех.integrated meterинтегратор
политех.integrated microwave amplifierсвръхвисокочестотен усилвател с интегрални схеми
политех.integrated planningединно планиране
елн.integrated technologyинтегрална технология
политех.integrated-circuit amplifierинтегрален усилвател
политех.key planпояснителен чертеж
елн.layered integrated structureслой на интегрална схема
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
политех.monolithic integrated circuitмонолитна интегрална схема
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
елн.thick-film integrated circuitдебелослойна интегрална схема
елн.thin-film integrated circuitтънкослойна интегрална схема
политех.totally integrated processцялостна обработка
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук