floor-to-floor time

  • Обща политехника
  • оперативно време
199 допълнителни резултата:
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the ground floorнадпартерен
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
мин.arched floorобратен свод
политех.arched floorсводово покритие
политех.asphalt-mastic floorпод с асфалтова замазка
политех.assembly floorплощадка за монтиране
политех.assembly floorмонтажен цех
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.attic floorмансарден етаж
политех.attic floorтаван
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.ballasted floorбаластрово легло върху жп мост
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basement floorсутерен
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.boot floorпод на багажник
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.bridge floorнастилка на мост
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
политех.cab floorпод на кабината на водача
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging floorплощадка за зареждане
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clinker floorклинкерно дюшеме
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.composite floorсъставна междуетажна плоча
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.concrete floorбетонен под
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.counter floorчерен под
ядр.counting timeвреме на броене
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead floorчерен под
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
политех.deal floorдъсчен под
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.deck floorпод на балкон
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
хидр.downstream floorрисберма
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
floorпод
floorпоставям под/дюшеме/паркет/плочки
floorстаж
floorозадачавам, смайвам, обърквам
floorдъно (на море)
floorниско ниво (на цени), долен лимит/граница
геол.floorетаж
мин.floorдолнище
политех.floorнастилам
политех.floorмеждуетажна плоча
политех.floorхоризонт
floorпод, дюшеме (на стая и пр.), настилка
floorпартер (в зала, борса, съд и пр.)
стр.floorмеждуетажен
хидр.floor baffleводобоен кей
политех.floor beamгреда на междуетажна плоча
политех.floor beamнапречна греда на мостово покритие
политех.floor blockводобоен бетонен блок
политех.floor boardперваз между под и стена
политех.floor contactконтакт на пода
политех.floor coveringподова настилка
политех.floor depthконструктивна височина на мост
политех.floor grinderпаркетошлифовъчна машина
мин.floor heaveподуване на долнище
политех.floor insulatorпроходен изолатор през под
политех.floor machineмашина, монтирана на пода
политех.floor mouldлеярска форма в пода
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.floor mountingмонтаж на пода
арх.floor planетажно разпределение
политех.floor plateметална подова плоча
политех.floor relayетажно реле
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.floor screenгранулатор
политех.floor slabетажна плоча
политех.floor spaceподова площ
политех.floor spaceнеобходима площ
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.floor tileплочка за подова настилка
орг.floor tilerплочкаджия
орг.floor tilerфаянсаджия
стр.floor tilerплочкаджийски
стр.floor tilerфаянсаджийски
политех.floor toppingподова настилка
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
политех.floor-operatedуправляван от пода
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.floor-stand machineмашина, монтирана на пода
политех.floor-switchкрачен контакт
политех.floor-topping concreteбетон за повърхностна настилка на подове
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.grating floorрешетъчен под
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
ground floorпартер, приземен стаж
политех.gypsum floorбезшевен гипсов под
политех.gypsum floorфина гипсова замазка
добави значение или превод тук