cycle time

  • Обща политехника
  • време на цикъл
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.activity cycleработен цикъл
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
биол.Calvin cycleцикъл на Келвин
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
мед.cardiac cycleсърдечен цикъл
политех.catalytic cycleкталитичен цикъл
биол.cell cycleклетъчен цикъл
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
биол.citric acid cycleцикъл на Кребс, цикъл на лимонената киселина
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clock cycleтакт
политех.closed cycleзатворен цикъл
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.complete cycleпълен цикъл
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
cycleкарам/яздя колело
cycleкръгооборот
cycleдвижа се/минавам през периоди/цикли, правя обороти
cycleвек, период
изч.cycleконтур
политех.cycleизвършвам обороти
политех.cycleкръгов процес, кръг, кръгооборот, период
политех.cycleинтервал
политех.cycleизвършвам даден цикъл
хим.cycleпръстен
cycleцикъл, серия, кръг, (кръго) оборот, кръгов/затворен процес, такт, физ. цикъл, период
инф.cycleзациклям
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.cycle controlциклово управление
политех.cycle counterброяч на цикли
политех.cycle distributorразпределител на тактови импулси
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
политех.cycle indexброй на изпълнени цикли
политех.cycle inspectionпериодичен преглед
трансп.cycle laneвелоалея
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.cycle of magnetizationцикъл на пренамагнитване
политех.cycle of operationцикъл разреждане-зареждане
трансп.cycle pathвелоалея
трансп.cycle rickshawвелорикша
трансп.cycle rickshawвелотакси
политех.cycle-by-cycle deviceограничител при чес-
ик.cycle-checkтекущ контрол на складовите запаси
сп.cycle-racing trackколописта
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.development cycleетап на разработка
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
двиг.diesel cycleдизелов цикъл
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
тлг.dot cycleцикъл на елементарен сигнал
политех.dot cycleцикъл на сигнализиране
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drying timeвреме на сушене
политех.duty-cycle operationцикличен режим на работа
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
four-cycleчетиритактов ( двигател)
политех.four-cycleчетириъгълен
политех.four-cycle engineчетиритактов двигател
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
ел.half cycleполупериод
ел.half-cycleполупериод
политех.half-stable limit cycleполуустойчив граничен цикъл
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.hamiltonian cycleхамилтонов цикъл
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
политех.high-cycleвисокочестотен
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
ядр.hydrogen-helium cycleводороден цикъл
политех.hydrological cycleхидролози цикъл
политех.ideal cycleтеоретичен цикъл
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
маш.in-cycle gaugingактивен контрол
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction cycleцикъл на команда
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
добави значение или превод тук