element with time delay

  • Обща политехника
  • елемент със закъснение
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.abundance of an elementразпространение на елемент
политех.acoustic delayакустична закъснителна линия
политех.acoustic delay deviceакустично задържащо устройство
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic radiating elementзвукоизлъчбащ елемент
политех.active elementактивен елемент
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
политех.adding elementсумиращ елемент
политех.adding elementсуматор
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adjusting elementрегулиращ елемент
политех.alkali elementалкален елемент
политех.alkali-earth elementалкалоземен елемент
политех.alloying elementлегиращ елемент
изч.and logical elementлогически елемент и
политех.aperiodic elementподвижна част от апериодично успокояване
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
изч.associative elementасоциативен елемент
политех.astatic elementастатично подвижна част
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.auxiliary elementспомагателен елемент
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.avoidable delayпрекъсване на работа вследствие на производствени неуредици
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic elementосновен елемент
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
изч.binary elementдвоичен елемент
политех.binary elementдвоично елементарно звено
изч.bistable elementелемент с две устойчиви състояния
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.blocking elementблокиращ орган
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
политех.capsular elementмембранна кутия
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carrying elementносещ елемент
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chemical elementхимически елемент
политех.circuit elementсхемен елемент
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.code elementкодов елемент
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
изч.combination logic elementкомбинационен логически елемент
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.component elementсъставен елемент
compound timecompound meter
изч.computing elementоперационен елемент
изч.computing timeвреме на изчисляване
ел.conductor elementпроводник
политех.constant delayпостоянно закъснение
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.constituent elementсъставляващ елемент
политех.contact elementконтактен елемент
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control elementуправляващ елемент
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correcting elementкоригиращо устройство
ядр.counting timeвреме на броене
политех.coupling elementсвързващ елемент
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-element starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от тока
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damped periodic elementподвиясна част с периодично успокояване
политех.damping timeпериод на затихване
политех.daughter elementдъщерен елемент
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
delayотлагане, забавяне, закъснение
delayизоставане
delayотлагам, задържам, забавям (се), бавя
фин.delayпросрочие
мет.delayотгрявам
политех.delayотвръщам
политех.delay actionзабавяне
политех.delay amplifierусилвател със закъснителна линия
рад.delay biasзадържано автоматично регулиране на усилването
политех.delay bombбомба със забавено действие
политех.delay cascadeзадържащо стъпало
политех.delay chimney capдетонатор със закъснително действие
политех.delay circuitзакъснителна схема
политех.delay detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
политех.delay distortionзакъснително изкривяване
политех.delay elementзакъснителна схема
политех.delay elementзакъснителен елемент
рад.delay equalizerфазов изравнител
политех.delay flip-flopчакащ мултивибратор
политех.delay generatorгенератор на задръжка
политех.delay in claimingотсрочване на предявяването на иск
политех.delay in deliveryзабавяне на доставка
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
воен.delay mineмина със забавено действие
политех.delay networkзакъснителна верига
политех.delay on a callвреме за осъществяване на телефонна връзка
политех.delay operatorоператор за закъснение
политех.delay periodпериод на забавяне
политех.delay relayреле за време
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay-action blastingвзривяване със секундно закъснение
политех.delay-action detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.delay-electric chimney capелектродетонатор със закъснително действие
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
политех.detecting elementчувствителен елемент
политех.detecting elementдетектор
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.discrete element approachметод на дискретни елементи
политех.discriminating elementизмервателен орган
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.dissipative elementпоглъщащ елемент
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dual-element fuseкомбиниран предпазител
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
ел.earthing elementзаземител
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.electrical delayелектромагнитна инерция
политех.electropositive elementелектроположителен елемент
elementелемент, съставна част, частица
elementстихия, природна сила
elementоснови, принципи (на наука), увод (в дадена наука)
elementестествена среда, стихия
елн.elementелектрод
хим.elementелемент
elementцърк.
хим.element abundanceразпространение на елементи
политех.element breakdownразбиване на работен цикъл на елементи
политех.element breakdownотказ на елемент от системата
политех.element of a coneобразуваща на конус
политех.element of integrationподинтегрален израз
политех.element with distributed parametersелемент с разпределели параметри
политех.element with lumped parametersелемент със съсредоточени параметри
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.external delayзабавяне по външни причини
политех.fall timeвреме на спадане
добави значение или превод тук