down time

  • Обща политехника
  • време на прекъсване на работа
  • време на престой
  • времетраене на престой
  • загубено време
196 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
кораб.batten downзатварям люк
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
тех.blow-downпродувъчен
тех.blow-downпродувка
политех.blow-downпродухване
политех.blow-downизпускане
политех.blow-downнагнетателен
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.boil downсгъстявам
политех.boiling timeвреметраене на кипене
мин.bord-downразработване на попадение на пласт
политех.braking timeспирачно време
break downаварирам
break downдефектирам
мин.break downобрушавам
мин.break downобрушвам
хим.break downразлагам
политех.break timeвреме на изключване
break-downавариен
политех.break-down craneавариен кран
политех.break-down lorryавариен товарен автомобил
политех.break-down passпредварителен калибър
политех.break-down testизпитване до разрушаване
ел.breaking-down breakingпробиване на изолацията
политех.breaking-down passпредварителен калибър
политех.breaking-down toolковашки секач
политех.bring downотчупвам
мин.bringing-downотбиване
broken-downзападнал, разорен (за предприятие и пр.)
broken-downизтъркан, износен, разнебитен
broken-downзанемарен, порутен (за постройка)
мин.broken-downотбит от масив
политех.broken-downсчупен
политех.broken-downповреден
политех.broken-down rubberпластифициран каучук
мин.brush downочуквам горнище
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
close-downспиране на производството, закриване на фабрика и пр
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.cogging-down rollсбиващ валец
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cool-down rateскорост на охлаждане
cooling downразхлаждане
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
cutting-downподсечка
политех.cutting-downснижаване
политех.cutting-downнамаляване
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damp downотслабвам, заглушавам, гася
политех.damp downнамалявам
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.dog downпритискам
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
downзавършен, свършен, научен
downизпивам до дъно
downмъх, мека брада
downпо, надолу по
downаварирам
downнамален, отслабнал, стихнал
downна по-ниско място/положение
downспускане, слизане
downвлошаване на качеството, повреда
downкойто губи/изостава с известен брой точки
downпрез
downпух
downболен, повален от болест
downнеуспех, несполука
downдо, чак до
downдолу
downдюна
downнанадолен
downнамаляване на сила, размер, количество
downразвален, нефункциониращ
downсвалям, събарям, повалям, надвивам, побеждавам
downпух, лека перушина
downв брой
downнадолу
downдвижение към по-ниско място/на долу
downунил, потиснат, депресиран
downотиване от пo-важно към по-незначително положение/място
израз.downвраждебен, негативно настроен
израз.downцентъра на града
бот.downмъх
разг.downнаясно съм, имам познания за
ел.down conductingвертикално мълниеотвеждане
изч.down counterобратен брояч
политех.down flowнизходящ поток
политех.down flowпреливна тръба
леяр.down gateлеяков канал
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.down hand weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
мин.down hillуклон
политех.down hillнаклонен
политех.down hillполегат
политех.down hillскат
политех.down hobbingеднопосочно фрезоване с червячна фреза
мин.down holeнизходяща взривна дупка
политех.down holeнизходящ сондаж
политех.down leadsантеноотвод
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.down millingеднопосочно фрезоване
търг.down paymentзадатък, депозит, първоначална вноска
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down slopeнанадолнище
политех.down slopeнадолу по склон
политех.down spoutводосточна тръба
мед.Down syndromeсиндром на Даун
политех.down the dipпо посока на падение
политех.down ward strokeход надолу
мед.Down's syndromeсиндром на Даун
ел.down-conductorвертикален мълниеотвод
ел.down-conductorвертикален мълниеотводен
политех.down-cut millingеднопосочно фрезоване
политех.down-cut shearsножица с работен ход на ножа надолу
политех.down-cuttingеднопосочно фрезоване
политех.down-cutting toolстъргателен ножза вертикални плоскости
политех.down-draft kilnпещ с тяга отгоре надолу
политех.down-draughtнизходящ поток
политех.down-draughtнизходяща тяга
политех.down-draught carburatorкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carbureterкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carburetterкарбуратор с падаща струя
политех.down-draught carburettorкарбуратор с падаща струя
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
политех.down-flue boilerкотел с долно отвеждане на газовете
down-pointingсочещ надолу
добави значение или превод тук