central european time

  • Обща политехника
  • средноевропейско време
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
all-Europeanобщоевропейски
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
centralцентрален
centralцентрала, център
centralглавен, най-важен, централен (за идея, роля и пр.)
геогр.Central Africanцентралноафрикански
геогр.Central African RepublicЦентрална Африканска Република
геогр.Central Americanцентралноамерикански
политех.central angleцентрален ъгъл
политех.central atomцентрален атом
политех.central conductorвътрешен проводник
ел.central contactцентрален контакт
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central coreсърдечник
Central Customs DirectorateЦентрално митническо управление
мин.central cutцентрален подкоп
политех.central dischargeразтоварване през оста
геогр.Central Europeanцентралноевропейски
политех.central forceцентрална сила
политех.central gateцентрален леяков канал
политех.central hairсредна нишка
политех.central heatingцентрално отопление
политех.central impactцентрален удар
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.central ionцентрален йон
авто.central lockingцентрално заключване
central locking systemзаключване
политех.central motionцентрално движение
политех.central panelцентрално табло
политех.central pivotос
политех.central pivotшийка
изч.central processing unitцентрален процесор
политех.central processorцентрален процесор
политех.central processorцентрално обработващо устройство
кино.central rayцентрален лъч
политех.central ropeвъже за управление
кино.central sound mixerцентрален смесителен пулт за звуков съпровод
политех.central sprueцентрален леяк
политех.central stationцентрална станция
политех.central symmetryцентрална симетрия
ел.central tapотклонение от средата
политех.central tapизведена средна точка, централен извод
политех.central tube frameсредна тръбна рама
кино.central vision mixerцентрален смесителен пулт за изображението
изм.central zeroнула в средата на скала
политех.central-battery telephoneтелефон в система с централна батерия
политех.central-field covalencyковалентност на централно поле
политех.central-mixed concreteбетон, приготвен в централна база
ел.central-zero ammeterдвустранен амперметър
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
геогр.East Europeanизточноевропеец
геогр.East Europeanизточноевропейски
геогр.Eastern Europeanизточноевропейски
геогр.Eastern Europeanизточноевропеец
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
Europeanевропейски
ихт.European anchovyхамсия
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
бот.European bistortкървавиче
бот.European black alderчерна елша
зоол.European breamплатика
ихт.European bullheadглавоч
European Central BankЕвропейска централна банка
European Commissionerеврокомисар
зоол.European common frogпланинска водна жаба
зоол.European copper skinkкъсокрак гущер
European Court of AuditorsЕвропейска сметна палата
фин.European Currency Unitекю
ик.European economyевроикономика
зоол.European fire salamanderдъждовник
European fundеврофонд
ик.European fundsевросредства
бот.European goldenrodзлатна пръчица
зоол.European green lizardзелен гущер
пол.European institutionевроинституция
ик.European integrationевроинтеграция
ик.European integrationевроинтеграционен
European Investment BankЕвропейска инвестиционна банка
European Investment FundЕвропейски инвестиционен фонд
пол.European leaderевролидер
зоол.European legless lizardзмиегущер
геогр.European Mediterraneanевросредиземноморски
бот.European mistletoeемелика
European Monetary InstituteЕвропейски паричен институт
European normевростандарт
European normевронорма
пол.European ParliamentЕвропейски Парламент, Европарламент
зоол.European Peacockдневно пауново око
ихт.European perchмеше
зоол.European pond terrapinевропейска блатна костенурка
зоол.European pond turtleевропейска блатна костенурка
ик.European projectевропроект
юр.European regulationеврорегламент
European resortеврокурорт
орн.European robinчервеногръдка
орн.European robinчервеногушка
орн.European scops owlчухал
орн.European siskinскатия
зоол.European snake-eyed skinkкъсокрак гущер
зоол.European spratцаца
European standardевростандарт
дисц.European studiesевропеистика
ик.European supplierевродоставчик
European System of Central BanksЕвропейска система на централните банки
зоол.European toadкафява крастава жаба
зоол.European tree frogжаба дървесница
пол.European UnionЕвропейски съюз
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
добави значение или превод тук