contact time

  • Обща политехника
  • време за задействуване на контакти
199 допълнителни резултата:
геол.abnormal contactтетонски контакт
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
обог.apparent contactначален контакт
политех.apparent timeистинско време
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.arc of contactдъга на зацепване
политех.arc of contactдъга на допиране
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
be in contact withконтактувам
муз.beat timeтактувам
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.braking timeспирачно време
политех.break contactспокоен контакт
политех.break timeвреме на изключване
ел.bridge-type contactмостов контакт
ел.brush contactчетков контакт
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.center-contact capцокъл с централен контакт
ел.central contactцентрален контакт
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.condensation by contactповърхностна кондензация
ел.coning of contactзаостряне на контакт
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
contactв съприкосновение съм, допирам се (with)
contactвръзка, познат (лице)
contactконтактуване
contactсвързвам се (с), установявам/влизам във връзка (с)
contactдопир, контакт, съприкосновение, връзка, отношение
contactконтактувам
елн.contactконтакт, връзка
политех.contactконтактен
политех.contactв съприкосновение съм
политех.contactнаелектризиране чрез допиране
политех.contactдопирам, допирам се
политех.contactдопир, докосване, досег, сцепление, зацепление
хим.contact acidсярна киселина
политех.contact adhesiveконтактно лепило
политех.contact aerationконтактна аерация
политех.contact aeratorконтактен аератор
политех.contact amplifierконтактен усилвател
обог.contact angleграничен ъгъл на намокряне
политех.contact angleъгъл на обхващане
зав.contact arcдъговоконтактен
политех.contact areaдопирна повърхнина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
ел.contact baseконтактен държател
политех.contact binaryконтактна двойна звезда
политех.contact blackканални газови сажди
ел.contact bladeконтактен нож
политех.contact blastingвзривяване на открит заряд
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
политех.contact brecciaконтактна брекча
ел.contact brushконтактна четка
ел.contact carrierконтактоносач
политех.contact clipконтактна вилка
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.contact conductorконтактен проводник
политех.contact copyingконтактно копиране
политех.contact corrosionконтактна корозия
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.contact distillationдестилация над адсорбент
политех.contact dryingконтактно сушене
политех.contact effectвлияние на неплътния контакт между лентата и главата
политех.contact electricityконтактно електричество
политех.contact electrodeтокоподабащ електрод
политех.contact elementконтактен елемент
политех.contact filtrationфилтриране през адсорбционен слой
политех.contact followподемане
физ.contact forceконтактна сила
политех.contact frictionконтактно триене
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.contact fuseконтактен взривател
политех.contact gapконтактно разстояние
политех.contact jawпритягащ контакт
политех.contact jawзахващаща челюст на точково заваряване
политех.contact jointчелно снаждане
изч.contact junctionконтактен преход
опт.contact lensконтактна леща
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
политех.contact locusконтактна жила
политех.contact lossзагуби вследствие неплътен контакт
полигр.contact maskконтактна маска
политех.contact memberконтактен елемент
политех.contact metamorphismконтактен метаморфизъм
воен.contact mineконтактна мина
политех.contact mouldingконтактно формоване
политех.contact noiseшум от лоши контакти
ел.contact pinконтактен щифт
политех.contact pinконтактно краче
хим.contact plant acidсярна киселина
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact potentialконтактен потенциал
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact pressureналягане в опора
политех.contact printконтактен печат
политех.contact printerконтактно-копирен апарат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
ел.contact protectionзащита от съприкосновение
политех.contact protectionверига за защита на контакт
жп.contact railконтактен релса
ел.contact railконтактен шина
политех.contact ratioпродължителност на сцепване
политех.contact ratioстепен на препокриване
политех.contact recordingконтактно записване
политех.contact rectifierсух токоизправител
политех.contact regulatorконтактен регулатор
политех.contact resinконтактна смола
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
ел.contact ringконтакторен пръстен
ел.contact ring brushчетка за контактен пръстен
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
полигр.contact screenконтактен растер
политех.contact shoeконтактен плъзгач
политех.contact sparkingискрене на контакти
политех.contact springконтактна пружина
ел.contact studконтактна пъпка
политех.contact surfaceконтактна повърхност
политех.contact tabклема за запояване
политех.contact thermometerконтактен термометър
политех.contact to earthзаземяващ контакт
ел.contact travelход на контакти
политех.contact treatmentобработване при контактиране
политех.contact voltageконтактно напрежение
политех.contact weldingелектросъпротивително заваряване
политех.contact wire hangerдържач на контактен проводник
contact with Europeевроконтакт
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
contact-freeбезконтактен
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.contact-making voltmeterконтактен волтметър
политех.contact-modulated amplifierусилвател с прекъсвач
елн.contact-pinщепсел
елн.contact-plugщепсел
политех.contact-potential barrierконтактна потенциална бариера
политех.contact-potential differenceконтактна потенциална разлика
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
добави значение или превод тук