absolute time

  • Обща политехника
  • абсолютно време
199 допълнителни резултата:
absoluteчист, неподправен, без примеси
absoluteположителен, несъмнен, безусловен
absoluteабсолютен, пълен, безусловен, неограничен
пол.absoluteсамовластен
политех.absoluteбезусловен, без примеси
политех.absolute accuracyабсолютна точност
политех.absolute alcoholабсолютен алкохол
политех.absolute altimeterабсолютен високомер
политех.absolute altitudeабсолютна надморска височина
политех.absolute apparatusизмервателен уред, градуиран в абсолютни единици
ав.absolute ceilingабсолютен таван
геол.absolute chronologyабсолютна геоложка хронология
политех.absolute codingпрограмиране в абсолютни адреси
политех.absolute constantабсолютна постоянна
мат.absolute continuityабсолютна непрекъснатост
политех.absolute convergenceабсолютна сходимост
политех.absolute derivativeабсолютна производна
политех.absolute deviationабсолютно отклонение
политех.absolute efficiencyабсолютен коефициент на полезно действие
политех.absolute electrometerабсолютен електрометър
политех.absolute elevationабсолютна кота
политех.absolute elevationабсолютна надморска височина
политех.absolute errorабсолютна грешка
изч.absolute expressionабсолютен израз
политех.absolute galvanometerабсолютен галванометър
политех.absolute humidityабсолютна влажност
политех.absolute indexабсолютен индекс
политех.absolute inequalityбезусловно неравенство
политех.absolute magnetometerабсолютен магнитометър
политех.absolute magnitudeабсолютна величина
мат.absolute maximaабсолютен максимум
мат.absolute maximumабсолютен максимум
политех.absolute measurementабсолютно измерване
политех.absolute motionабсолютно движение
политех.absolute noveltyсветовна новост
политех.absolute numberабсолютно число
политех.absolute permittivityабсолютна диелектрична проницаемост
политех.absolute pitchабсолютна височина на тон
политех.absolute potentialабсолютен потенциал
политех.absolute pressureабсолютно налягане
политех.absolute probabilityабсолютна вероятност
изч.absolute programmeабсолютна програма
политех.absolute programmingпрограмиране в абсолютни адреси
политех.absolute reaction rate theoryтеория за абсолютните скорости на реакциите
политех.absolute reliabilityабсолютна надеждност
политех.absolute scaleабсолютна скала
политех.absolute sensitivityабсолютна чувствителност
политех.absolute symbolабсолютен символ
политех.absolute systemабсолютна система
политех.absolute temperatureабсолютна температура
изч.absolute termабсолютен член
политех.absolute termпостоянен член
политех.absolute unitабсолютна единица
политех.absolute valueабсолютна стойност
политех.absolute variationабсолютно отклонение
политех.absolute variationабсолютно изменение
политех.absolute velocityабсолютна скорост
политех.absolute viscosityабсолютен вискозитет
политех.absolute weightабсолютно тегло
политех.absolute weightтегло във вакуум
политех.absolute zeroабсолютна нула
политех.absolute zero temperatureтемпература на абсолютна нула
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
добави значение или превод тук