carbon paper

  • Обща политехника
  • индиго
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
хим.activated carbonактивен въглен
политех.agraphitic carbonнеграфитен въглерод
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.asyrnmetric carbonасиметричен въглероден атом
политех.asyrnmetrical carbonасиметричен въглероден атом
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.baked carbonвъгленов електрод
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bare carbonнеобмеден въглен
политех.beta-carbonбета-въглероден атом
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.boron-carbon resistorборовъглероден резистор
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbide carbonкарбиден въглерод
carbonхимически чист въглен
carbonиндиго (и CARBON paper)
елн.carbonвъгленов електрод, кокс
тех.carbonвъгленов
хим.carbonвъглерод
политех.carbon arcвъгленова дъга
тлф.carbon ballsграфитна сачма
политех.carbon blackвъглеродни сажди
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
ел.carbon brushвъглена четка
политех.carbon cellвъгленов елемент
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.carbon copyмашинописно копие
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
политех.carbon depositнагар
политех.carbon depositionобразуване на нагар
политех.carbon diaphragmвъгленова мембрана
политех.carbon dichlorideтетрахлоретилен
политех.carbon disulphideсяровъглерод
политех.carbon dustвъглен на прах
политех.carbon electrodeвъгленов електрод
мет.carbon eliminationобезвъглеродяване
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
политех.carbon fibreвъглеродна нишка
тех.carbon filmвъгленов
биол.carbon fixationцикъл на Келвин
политех.carbon formationобразуване на нагар
политех.carbon granuleграфитно зърно
политех.carbon hexachlorideхексахлоретан
полигр.carbon layingпревод на пигментово копие
политех.carbon microphoneвъгленов микрофон
политех.carbon monoxideвъглеокис
политех.carbon monoxideвъглероден окис
политех.carbon noiseшум на въгленов микрофон
политех.carbon oxideвъглероден окис
политех.carbon oxychlorideфосген
политех.carbon pick-upнавъглеродяване
политех.carbon reactorграфитов реактор
политех.carbon replicaвъглеродна реплика
политех.carbon resistorвъгленов резистор
политех.carbon rheostatвъгленов реостат
политех.carbon scraperстъргалка за почистване на нагар
политех.carbon skeletonвъглероден скелет
мет.carbon steelвъглеродна стомана
политех.carbon suboxideсубокис на въглерода
политех.carbon sulfideсеровъглерод
политех.carbon sulphideсеровъглерод
политех.carbon testопределяне съдържанието на въглерод
хим.carbon tetrabromideтетрабромметан
хим.carbon tetrachlorideтетрахлорметан
политех.carbon tracerбелязан въглерод
политех.carbon-arc lampдъгова лампа с въгленови електроди
политех.carbon-arc weldingелектродъгово заваряване с въгленов електрод
геол.carbon-bearingвъглероден
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.carbon-filament lampлампа с въгленова жичка
политех.carbon-freeнесъдържащ въглерод
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
carbon-paperиндиго
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cobmined carbonсвързан въглерод
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.cored carbonвъглен с фитил
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.dissolved carbonразтворен въглерод
хран.dissolved carbon dioxideгазировка
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.flame carbonпламъчен въглен
политех.flame-cored carbonпламъчен въглен
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted carbonвъглен с надлъжно рифелована повърхност
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.free carbonсвободен въглерод
политех.garnet paperшкурка
хим.glass-like carbonстъкловъглерод
политех.glassine paperпергаментова хартия
хим.glassy carbonстъкловъглерод
ел.-хим.glassy carbonстъклографит
тлф.granular carbonвъгленов прах
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.graphite carbonграфитизиран въглерод
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.hardening carbonзакалъчен въглерод
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.high-carbonвисоковъглероден
политех.high-carbon cokeкокс с високо съдържание на въглерод
мет.high-carbon steelвисоковъглеродна стомана
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
мет.low-carbonнисковъглероден
мет.low-carbon steelнисковъглеродна стомана
политех.low-carbon steelнисковъглерод на стомана
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.medicinal carbonмедицински въглен
мет.medium-carbon steelсредновъглеродна стомана
политех.metal-cored carbonметализиран въглен
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mineral carbonграфит
политех.motor carbonвъглена четка
пол.non-paperнонпейпър
политех.nuclear carbonвъглероден атом от пръстен
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.olefinic carbonолефинов атом въглерод
политех.packing paperамбалажна хартия
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
добави значение или превод тук