carbon-filament lamp

  • Обща политехника
  • лампа с въгленова жичка
199 допълнителни резултата:
политех.acetylene lampкарбидна лампа
биол.actin filamentмикрофиламент
хим.activated carbonактивен въглен
политех.age coating of lampпочерняване на колбата на лампа от продължително горене
политех.agraphitic carbonнеграфитен въглерод
политех.alarm lampлампа за аварийна сигнализация
рад.amplifying lampусилвателна лампа
политех.antidazzle lampнезаслепябаща лампа
политех.arc lampелектродъгова лампа
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.argon glow lampаргонова лампа
политех.asyrnmetric carbonасиметричен въглероден атом
политех.asyrnmetrical carbonасиметричен въглероден атом
авто.back-up lampзаден фар
авто.backing lampзаден фар
политех.bactericidal lampбактерицидна лампа
политех.baked carbonвъгленов електрод
политех.bare carbonнеобмеден въглен
политех.beta-carbonбета-въглероден атом
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
политех.blast lampпоялна лампа
политех.blended lampлампа със смесена светлина
политех.blow lampпоялна лампа
политех.boron-carbon resistorборовъглероден резистор
ел.bracket lampапличен
политех.bunch filamentзигзагообразна нишка
политех.calling lampсигнална лампа за повикване
политех.carbide carbonкарбиден въглерод
carbonиндиго (и CARBON paper)
carbonхимически чист въглен
елн.carbonвъгленов електрод, кокс
тех.carbonвъгленов
хим.carbonвъглерод
политех.carbon arcвъгленова дъга
тлф.carbon ballsграфитна сачма
политех.carbon blackвъглеродни сажди
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
ел.carbon brushвъглена четка
политех.carbon cellвъгленов елемент
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.carbon copyмашинописно копие
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
политех.carbon depositнагар
политех.carbon depositionобразуване на нагар
политех.carbon diaphragmвъгленова мембрана
политех.carbon dichlorideтетрахлоретилен
политех.carbon disulphideсяровъглерод
политех.carbon dustвъглен на прах
политех.carbon electrodeвъгленов електрод
мет.carbon eliminationобезвъглеродяване
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
политех.carbon fibreвъглеродна нишка
тех.carbon filmвъгленов
биол.carbon fixationцикъл на Келвин
политех.carbon formationобразуване на нагар
политех.carbon granuleграфитно зърно
политех.carbon hexachlorideхексахлоретан
полигр.carbon layingпревод на пигментово копие
политех.carbon microphoneвъгленов микрофон
политех.carbon monoxideвъглеокис
политех.carbon monoxideвъглероден окис
политех.carbon noiseшум на въгленов микрофон
политех.carbon oxideвъглероден окис
политех.carbon oxychlorideфосген
политех.carbon paperиндиго
политех.carbon pick-upнавъглеродяване
политех.carbon reactorграфитов реактор
политех.carbon replicaвъглеродна реплика
политех.carbon resistorвъгленов резистор
политех.carbon rheostatвъгленов реостат
политех.carbon scraperстъргалка за почистване на нагар
политех.carbon skeletonвъглероден скелет
мет.carbon steelвъглеродна стомана
политех.carbon suboxideсубокис на въглерода
политех.carbon sulfideсеровъглерод
политех.carbon sulphideсеровъглерод
политех.carbon testопределяне съдържанието на въглерод
хим.carbon tetrabromideтетрабромметан
хим.carbon tetrachlorideтетрахлорметан
политех.carbon tracerбелязан въглерод
политех.carbon-arc lampдъгова лампа с въгленови електроди
политех.carbon-arc weldingелектродъгово заваряване с въгленов електрод
геол.carbon-bearingвъглероден
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.carbon-freeнесъдържащ въглерод
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
carbon-paperиндиго
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.clear lampлампа с прозрачен балон
тлф.clearing lampлампа за сигнализиране на разговор
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.cobmined carbonсвързан въглерод
политех.cocoon filamentпашкулна нишка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.cold-cathode lampлампа със студен катод
политех.cold-start lampлампа, пускана в студено състояние
политех.collodion filamentколодиева нишка
политех.coloured lampцветна лампа
авто.combined lampкомбинирана лампа
политех.combustion lampгорелка
политех.control lampконтролна лампа
политех.cored carbonвъглен с фитил
политех.darkroom lampлампа за фотолаборатория
авто.dashboard lampлампа за осветяване на арматурно табло
политех.daylight lampлампа с дневна светлина
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
политех.disappearing-filament pyrometerоптичен пирометър с изчезваща нишка
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.dissolved carbonразтворен въглерод
хран.dissolved carbon dioxideгазировка
политех.double-capped tubular lampдвуцокълна тръбна лампа
политех.double-filament bulbелектрическа лампа с две жички
политех.electric-lamp threadрезба за електрически лампи
политех.electronic flash lampлампа за електронна светкавица
политех.elementary filamentелементарна нишка
политех.enamelled lampлампа с емайлов слой
политех.enclosed-arc lampдъгова лампа в затворен съд
политех.enlarger lampлампа за фотоувеличител
мин.everlasting lampгорящ метанов суфляр
политех.exciting lampвъзбудителна лампа
политех.extension lampпреносима лампа
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
елн.filamentнажежаема жичка
текст.filamentфиламентен
текст.filamentфиламент
политех.filamentнишка
политех.filamentжило, елементарно влакно, филамент
рад.filament batteryбатерия за отопление
политех.filament breakизгаряне на отоплителна нишка
политех.filament capacitanceкапацитет на отоплителна жичка
политех.filament cathodeкатод с директно отопление
политех.filament circuitверига на отопление
политех.filament currentотоплителен ток
политех.filament electrometerструнен електрометър
политех.filament emissionкатодна емисия
рад.filament generatorизточник за отоплителен ток
политех.filament lampлампа с нажежаема жичка
политех.filament rayonизкуствено влакно
политех.filament rayonвлакно от вискоза
елн.filament resistanceсъпротивление на отоплителна верига
елн.filament temperatureтемпература на отоплителна нишка
политех.filament transformerтрансформатор за отоплителна верига
политех.filament voltageнапрежение на отопление
политех.filament-wound pipeтръба формована чрез намотаване
политех.film-projector lampкинопрожекционна лампа
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.flame carbonпламъчен въглен
политех.flame-arc lampпламъчна дъгова лампа
политех.flame-cored carbonпламъчен въглен
политех.flash lampджобно фенерче
политех.flasher lampмигач
политех.flickering lampмигаща лампа
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.fluorescent lampлуминесцентна лампа
политех.fluted carbonвъглен с надлъжно рифелована повърхност
политех.fog lampфар за мъгла
политех.free carbonсвободен въглерод
политех.frosted lampматова лампа
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-filled lampгазонапълнена лампа
хим.glass-like carbonстъкловъглерод
хим.glassy carbonстъкловъглерод
ел.-хим.glassy carbonстъклографит
политех.glow-discharge lampгазоразрядна лампа
тлф.granular carbonвъгленов прах
политех.graphite carbonграфитизиран въглерод
политех.grid-filament capacitanceкапацитет решетка-отоплител
политех.halide lampхалидна лампа
политех.halogen lampхалогенна лампа
политех.hand lampръчна лампа
политех.hardening carbonзакалъчен въглерод
head lamphead light
политех.head lamp diffuseстъкло на фар
политех.high-carbonвисоковъглероден
политех.high-carbon cokeкокс с високо съдържание на въглерод
мет.high-carbon steelвисоковъглеродна стомана
политех.hot-start lampлампа, пускана в нагрято състояние
политех.hotcathode lampлампа с нагрят катод
политех.hydrogen lampводородна лампа
тех.incandescent gas lampпетромаксова лампа
политех.incandescent lampлампа с нажежаема жичка
политех.indicating lampиндикаторна лампа
политех.inspection lampпреносима лампа
авто.instrument panel lampлампа за осветяване на арматурно табло
политех.internally-coated lampсветоразсейваща лампа
политех.jack lampпредпазна лампа
lampлампа, фенер
lampсветлина, факел, фар
lampсветя
съкращение.lampLinux Apache MySQL Perl
съкращение.lampLinux Apache MySQL PHP
съкращение.lampLinux Apache MySQL Python
лит.lampосветявам
политех.lamp annunciatorлампов индикатор
добави значение или превод тук