fixing diode

  • Обща политехника
  • диод за фиксиране
124 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.alloyed diodeсплавен диод
политех.avalanche diodeлавинен диод
политех.backward diodeобратен диод
елн.booster diodeволтодобавъчен диод
политех.booster diodeгасящ диод
политех.breakdown diodeстабилизиращ диод
политех.centring diodeцентриращ диод
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.clamping diodeфиксиращ диод
политех.compensating diodeдиод за получаване на преднапрежение
политех.controllable diodeтиристор
политех.controllable diodeуправляем диод
политех.crystal diodeкристален диод
политех.damper diodeгасящ диод
политех.damping diodeгасящ диод
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.detector diodeдетекторен диод
политех.diffused diodeдифузен диод
елн.diodeдиоден
политех.diode actionмеханизъм за работа на диод
политех.diode amplifierдиоден параметричен усилвател
политех.diode chargingзареждане чрез диод
политех.diode circuitдиодна схема
политех.diode detectionдиодно детектиране
политех.diode detectorдиоден детектор
политех.diode gateдиоден вентил
политех.diode laserдиоден лазер
политех.diode limitationдиоден ограничител
политех.diode matrixдиодна матрица
политех.diode modulatorдиоден модулатор
политех.diode rectificationдиодно детектиране
политех.diode switchдиоден превключвател
политех.diode voltmeterдиоден детекторен волтметър
политех.diode-heptodeдиод-хептод
политех.diode-pentodeдиод-пентод
политех.diode-tetrodeдиод-тетрод
политех.diode-triodeдиод-триод
политех.double diodeдвоен диод
политех.double-ended diodeсиметричен опорен диод
политех.dummy diodeеквивалентен диод
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.efficiency diodeгасящ диод, повишаващ кпд
политех.electroluminescent diodeелектролуминесцентен диод
политех.equivalent diodeеквивалентен диод
политех.ferrite-diode systemферитно-диодна система
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingкрепителен
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.four-layer diodeчетирислоен полупроводников диод
политех.gallium-arsenide diodeдиод с галиев арсенид
политех.gas-filled diodeгазонапълнен диод
политех.gate-trigger diodeдиоден ключ
политех.general-purpose diodeуниверсален диод
политех.germanium diodeгерманиев диод
политех.gold-bonded diodeдиод със златна връзка
политех.ion diodeгазонапълнен диод
политех.isolating diodeотделящ диод
политех.junction diodeплоскостен диод
тлв.level fixingфиксиране на нивото
елн.light emitting diodeсветодиод
политех.light-emitting diodeсветодиод
политех.light-emitting diode displayиндикатор със светещи диоди
политех.limiter diodeограничаващ диод
политех.measuring diodeизмервателен диод
политех.mixer diodeсмесителен диод
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.noise diodeшумов диод
политех.parametric diodeпараметричен диод
елн.photo diodeфотодиод
политех.pick-off diodeотсичащ диод
политех.planar diodeплоскостен диод
политех.point-contact diodeточков диод
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.power diodeсилов диод
политех.rectifying diodeизправителен диод
политех.reference diodeстабилизиращ диод
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.saturated diodeдиод, работещ в режим на насищане
политех.semiconductor diodeполупроводников диод
политех.semiconductor-diode amplifierусилвател с полупроводников диод
политех.silicon diodeсилициев диод
политех.snap-off diodeдиод с натрупване на заряда
политех.space-charge limited diodeдиод, работещ в режим на ограничаване на тока от пространствения заряд
политех.steering diodeразпределителен диод
политех.ster-recovery diodeдиод със скокообразно възстановяване
политех.switching diodeпревключващ диод
политех.thermionic diodeвакуумен диод
политех.trigger diodeпускащ диод
политех.triple diodeтроен диод
политех.tunnel diodeтунелен диод
политех.tunnel-diode amplifierусилвател с тунелен диод
политех.twin diodeдвоен диод
политех.twin-diode amplifierусилвател с два диода
политех.unidirectional diode gateеднопосочен диоден вентил
политех.vacuum diodeвакуумен диод
политех.varactor diodeваракторен диод
политех.variable-capacitance diodeдиод с променлив капацитет
политех.voltage-reference diodeсилициев стабилитрон
политех.voltage-reference diodeстабилизиращ диод
политех.zener diodeценер-диод
добави значение или превод тук