fixing dimension

  • Обща политехника
  • монтажен размер
75 допълнителни резултата:
политех.accurate to dimensionобработен точно по размерите
политех.accurate to dimensionотговарящ на размер
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.ample dimensionразмер със запас
политех.angular dimensionразмер в ъглови единици
политех.boundary dimensionгабаритен размер
политех.coupling dimensionмонтажен размер
политех.critical dimensionкритичен размер
политех.datum dimensionосновен размер
политех.datum dimensionизходен размер
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
dimensionвеличина, размах, мащаб, аспект, страна
dimensionразмерност
тех.dimensionдименсия
политех.dimensionоразмерявам
политех.dimensionобработвам по размер
dimensionизмерение (и мат.), размер, величина
политех.dimension chartчертеж с нанесени размери
политех.dimension controlконтрол на размерите
политех.dimension figureразмерно число
политех.dimension lineразмерна линия
политех.dimension lumстандартен дървен материал
политех.dimension of arrayразмерност на масив
политех.dimension of termчлен на математичен израз
политех.dimension stoneдялан камък
политех.dimension timberоразмерен дървен строителен материал
dimension typeтипоразмер
политех.dimension-limit systemсистема от допуски
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.external dimensionвъншен размер
политех.extreme dimensionграничен размер
политех.film fixingфиксиране на филм
политех.finished dimensionкраен размер
fixingукрепване
тех.fixingкрепителен
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.leading dimensionосновен размер
политех.lengthwise dimensionнадлъжен размер
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.limiting dimensionграничен размер
политех.linear dimensionлинеен размер
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
тех.overall dimensionгабаритен
политех.overall dimensionгабаритен размер
политех.position dimensionразмер за местоположение
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
мед.telediastolic dimensionтеледиастолен размер
мед.telesystolic dimensionтелесистолен размер
политех.transverse dimensionнапречен размер
политех.zero dimensionбезразмерност
добави значение или превод тук