design cycle

  • Обща политехника
  • етап на проектиране
  • етап на планиране
198 допълнителни резултата:
политех.activity cycleработен цикъл
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
биол.Calvin cycleцикъл на Келвин
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
мед.cardiac cycleсърдечен цикъл
политех.catalytic cycleкталитичен цикъл
биол.cell cycleклетъчен цикъл
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
елн.circuit designсхемотехника
биол.citric acid cycleцикъл на Кребс, цикъл на лимонената киселина
политех.clock cycleтакт
политех.closed cycleзатворен цикъл
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.complete cycleпълен цикъл
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
cycleвек, период
cycleкарам/яздя колело
cycleкръгооборот
cycleдвижа се/минавам през периоди/цикли, правя обороти
изч.cycleконтур
политех.cycleизвършвам обороти
политех.cycleкръгов процес, кръг, кръгооборот, период
политех.cycleинтервал
политех.cycleизвършвам даден цикъл
хим.cycleпръстен
cycleцикъл, серия, кръг, (кръго) оборот, кръгов/затворен процес, такт, физ. цикъл, период
инф.cycleзациклям
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.cycle controlциклово управление
политех.cycle counterброяч на цикли
политех.cycle distributorразпределител на тактови импулси
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
политех.cycle indexброй на изпълнени цикли
политех.cycle inspectionпериодичен преглед
трансп.cycle laneвелоалея
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.cycle of magnetizationцикъл на пренамагнитване
политех.cycle of operationцикъл разреждане-зареждане
трансп.cycle pathвелоалея
трансп.cycle rickshawвелотакси
трансп.cycle rickshawвелорикша
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cycle-by-cycle deviceограничител при чес-
ик.cycle-checkтекущ контрол на складовите запаси
сп.cycle-racing trackколописта
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.development cycleетап на разработка
двиг.diesel cycleдизелов цикъл
тлг.dot cycleцикъл на елементарен сигнал
политех.dot cycleцикъл на сигнализиране
политех.duty-cycle operationцикличен режим на работа
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
four-cycleчетиритактов ( двигател)
политех.four-cycleчетириъгълен
политех.four-cycle engineчетиритактов двигател
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
ел.half cycleполупериод
ел.half-cycleполупериод
политех.half-stable limit cycleполуустойчив граничен цикъл
политех.hamiltonian cycleхамилтонов цикъл
политех.high-cycleвисокочестотен
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
ядр.hydrogen-helium cycleводороден цикъл
политех.hydrological cycleхидролози цикъл
политех.ideal cycleтеоретичен цикъл
in terms of designконструктивно
маш.in-cycle gaugingактивен контрол
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
изч.instruction cycleцикъл на команда
политех.irreversible cycleнеобратим цикъл
политех.iteration cycleцикъл на итерация
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.life cycleсрок на служба до първия генерален ремонт
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit cycleграничен цикъл
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.locking cycleцикъл на шлюзоване
политех.locking cycleцикъл на пропускане през шлюз
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
тех.low-cycleмалоциклов
политех.machine designконструкция на машина
инф.macro cycleмакроцикъл
политех.magnetic cycleцикъл на намагнитване
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.moulding cycleцикъл на формоване
ядр.neutron cycleнеутронен цикъл
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
добави значение или превод тук