closed-cycle control

  • Автоматика
  • регулиране по затворен цикъл
199 допълнителни резултата:
политех.activity cycleработен цикъл
политех.adaptive controlадаптивно управление
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.beam controlуправление с лъч
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.button-type controlуправление чрез бутони
биол.Calvin cycleцикъл на Келвин
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
мед.cardiac cycleсърдечен цикъл
политех.cascade controlстъпално управление
политех.catalytic cycleкталитичен цикъл
биол.cell cycleклетъчен цикъл
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
биол.citric acid cycleцикъл на Кребс, цикъл на лимонената киселина
политех.clock cycleтакт
политех.close controlпрецизен контрол
closedзатворен, закрит
closedограничен, предназначен само за определен кръг хора
closedзатворен
геогр.closedбезотточен
политех.closed angleостър ъгъл
политех.closed antennaзатворена антена
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed cellсъс затворени пори
политех.closed chainзатворена верига
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.closed conduitтръбопровод със затворено напречно сечение
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed corniceстряха на покрив с летвена обшивка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.closed curveзатворена крива
политех.closed cycleзатворен цикъл
политех.closed diaphragmзатворена мембрана
политех.closed dieзакрита щампа
политех.closed drainageзакрит дренаж
политех.closed ecological environmentзатворена екологическа среда
геол.closed foliationфалшива шистозност
политех.closed frameзатворена рамка
политех.closed holeглух отвор
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closed jointсъединение без междина
политех.closed loopзатворен контур
политех.closed orbitзатворена орбита
политех.closed pairзатворена двойка
политех.closed passзакрит калибър
политех.closed pathзатворен контур
политех.closed planerдвуколонна хобел-машина
геод.closed polygonзатворен полигон
политех.closed positionзатворено положение
политех.closed routeзатворен маршрут
политех.closed security zoneзабранена зона
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed slideзакрити направляващи
политех.closed slotзатворен канал
политех.closed stubшлейф, даден 'накъсо'
политех.closed subroutineзатворена подпрограма
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.closed systemзатворена система
политех.closed topped housingзакрит корпус
политех.closed traverseзатворен полигонов ход
политех.closed traverseзатворен ход
политех.closed universeзатворена вселена
изч.closed volumeзатворен том
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed weldзаваръчен шев без междина
офт.closed-angleзакритоъгълен
политех.closed-cell foamпенопласт със затворени пори
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.closed-ended wrenchзатворен гаечен ключ
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.closed-link driveзадвижващ механизъм със затворена кинематична верига
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.closed-mouth spannerзатворен гаечен ключ
политех.closed-on-inself traverseзатворен ход
политех.closed-on-inself traverseзатворен полигонов ход
политех.closed-orbit amplitudeамплитуда на затворена орбита
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closed-top trailerремарке със закрита каросерия
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
политех.complete cycleпълен цикъл
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулиране, контрол
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
добави значение или превод тук