double frequency

  • Обща политехника
  • двойна честота
199 допълнителни резултата:
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.acoustic frequencyзвукова честота
политех.acoustical frequencyзвукова честота
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.alien frequencyстранична честота
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.amplitude-frequency characteristicамплитудно-честотна характеристика
ак.anti-resonance frequencyантирезонансна честота
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.audible frequencyзвукова честота
политех.audio-frequencyзвуков честота
политех.audio-frequencyчестота в границите на чуваемост
политех.audio-frequencyзвуково-честотен
политех.audio-frequency amplifierусилвател на звукови честоти
политех.audio-frequency bandобхват на звуковите честоти
политех.audio-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.audio-frequency meterчестотомер за звукови честоти
политех.audio-frequency oscillatorзвуков генератор
политех.audio-frequency transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.audio-frequency triodeнискочестотен триод
политех.audio-frequency waveзвукова вълна
политех.audio-frequency waveвълна със звукова честота
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.base frequencyосновна честота
политех.basic frequencyосновна честота
политех.beat frequencyчестота на биене
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.blanketing frequencyзаглушаваща честота
мин.boulder frequencyпроцент негабаритни късове
политех.boundary frequencyгранична честота
политех.break frequencyчестота на спрягане
политех.brust frequencyчестота на пакет синусоидни трептения
тлф.call frequencyповиквателна честота
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
политех.centre frequencyсредна честота
политех.characteristic frequencyхарактеристична честота
политех.circular frequencyкръгова честота
политех.clock frequencyтактова честота
политех.collision frequencyчестота на сблъскване
тлв.colour subcarrier frequencyцветова носеща честота
тлв.colour-sampling frequencyчестота на комутиране на цветовете
политех.commercial frequencyпромишлена честота
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.constancy of frequencyпостоянство на честотата
политех.corner frequencyчестота на спрягане
политех.critical frequencyкритична честота
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.crystal frequencyрезонансна честота на пиезокристал
политех.cumulative frequency functionфункция на разпределение
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cycle frequencyчестота на цикли
политех.cyclic frequencyкръгова честота
политех.cyclotron frequencyциклотронна честота
политех.difference frequencyчестота на биене
политех.direct frequency modulationнепосредствена честотна модулация
политех.disturbing frequencyсмущаваща честота
политех.dominant frequencyдоминираща честота
политех.doppler frequencyдоплерова честота
политех.dot frequencyчестота на точките на мозайка
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double clothдвоен плат
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойна сол
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double flangedс два реборда
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
добави значение или превод тук