design load

  • Изчислителна техника
  • ислително натоварване
199 допълнителни резултата:
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.actual loadдействителен товар
политех.actual loadполезен товар
политех.additional loadдопълнителен товар
политех.additional loadдобавъчно натоварване
мин.adversing of load upтранспорт срещу наклона на пътя
политех.allowable loadдопустимо натоварване
политех.alternating loadзнакопроменливо симетрично натоварване
политех.alternative designвариант на конструкция
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.antisymmetric loadнесиметрично натоварване
политех.apex loadнатоварване на връзка
ел.appliance loadтовар за битови нужди
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.assumed loadприет изчислителен товар
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.axial loadосово натоварване
политех.axle loadнатоварване на ос
политех.balanced loadуравновесен товар
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
обог.ball loadтопков товар
ел.base loadосновен товар
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.bearable loadдопустимо натоварване
политех.bearing loadнатоварване на опора
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
ав.bomb loadбомбен товар
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.brake loadспирачен товар
политех.breaking loadнатоварване, което предизвиква счупване
политех.buckling loadнатоварване при изкълчване
ел.cathode loadкатоден товар
политех.chain loadнатоварване на верига
мин.chambered loadкотлови заряд
политех.changing loadпроменливо натоварване
елн.circuit designсхемотехника
политех.collapse loadнатоварване при изкълчване
политех.collapse loadразрушаващо натоварване, натоварване от частите на разрушено съоръжение
мин.column loadколонков заряд
политех.column loadнатоварване на колона
политех.combined loadсмесено натоварване
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concentrated loadконцентрирано натоварване
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
ел.condensive loadкапацитивен товар
ел.connected loadприсъединен товар
политех.constant loadпостоянно натоварване
изч.construction loadичислително натоварване
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crippling loadразрушаващо натоварване
политех.critical loadгранично натоварване
политех.crushing loadраздробяващо натоварване
ел.current loadтоков товар
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cyclic loadциклично натоварване
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-weight loadсобствено тегло
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.disposable loadполезен товар
политех.distributed loadразпределено натоварване
политех.division of loadразпределение на натоварване
ел.domestic loadтовар за битови нужди
политех.dummy loadизкуствено натоварване
тех.dust loadзапрашеност
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.earth loadземен натиск
политех.eccentric loadексцентрично натоварване
политех.eccentricity of loadексцентричност на натоварване
политех.ecological designекологично планиране
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.equivalent loadеквивалентно натоварване
политех.even loadравномерно натоварване
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.exterior loadвъншно натоварване
политех.extra loadдобавъчен товар
политех.extra loadдопълнително натоварване
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.fatigue loadнатоварване, което предизвиква умора
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fluctuating loadпроменливо натоварване
политех.fluctuating loadповторно натоварване
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fractional loadнепълно натоварване
политех.full loadс пълно натоварване
политех.full loadпълно натоварване
политех.full loadмаксимално допустимо натоварване
политех.full-load characteristicхарактеристика при пълно натоварване
политех.full-load conditionsрежим при пълно натоварване
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
политех.full-load meter automaticallyустройство за регулиране на електромер при номинален товар
политех.full-load operationработа при пълно натоварване
политех.full-load runработа при пълен товар
политех.full-load runningход при пълен товар
политех.full-load speedброй обороти при пълно натоварване
политех.full-load torqueвъртящ момент при пълен товар
политех.full-load torqueусукващ момент при пълен товар
политех.functional designфункционално проектиране
добави значение или превод тук