engine oil tank

  • Обща политехника
  • маслен резервоар на двигател
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.aerator tankаерационен резервоар
ав.aero-engineавиодвигател
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air engineвъздушен двигател
политех.air injection engineкомпресорен дизелов двигател
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-cooled engineдвигател с въздушно охлаждане
тех.air-oilмасловъздушен
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
ав.aircraft engineавиодвигател
политех.aircraft engineсамолетен двигател
политех.alcohol engineдвигател, работещ със спирт
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
воен.amphibian tankтанк-амфибия
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atmospheric engineатмосферна парна машина
политех.atomic engineатомен двигател
ел.audio engineаудиоенджин
политех.automate engineавтомобилен двигател
политех.automobile engineавтомобилен двигател
ав.aviation engineавиодвигател
политех.aviation engineсамолетен двигател
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-up engineрезервен двигател
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.barring engineпусков двигател
политех.barring engineстартер
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bipropellant rocket engineракетен двигател, работещ с двукомпонентно гориво
политех.birotary engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blowing engineнагнетателен компресор
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
тех.boiling tankводогрейка
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.boxer engineдвигател със срещуположни цилиндри
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bull engineдвигател, съединен непосредствено с бутална помпа
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.caloric engineкалоризаторен двигател
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carburetter engineкарбураторен двигател
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
castor oilрициново масло
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cl engineдвигател със самозапалване
политех.cl engineдизелов двигател
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collecting tankколектор
политех.colza oilрапично масло
политех.combustion engineдвигател с вътрешно горене
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air engineпневматичен двигател
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensating steam engineкондензационна парна машина
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counterflow steam engineправотокова парна машина
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.dead oilтежко масло
политех.dead-engine landingкацане с изключени двигатели
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detergent oilдетергентно масло
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.development engineпробен двигател
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diesel engineдизелов двигател
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.diesel-electric engineдизел-електрически локомотив
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.direct-drive engineдвигател без редуктор
жп.donkey engineмеханизъм за преместване на стрелка
политех.donkey engineмалък стационарен двигател
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-acting steam engineдвойнодействаща парна машина
политех.double-expansion steam engineкомпаунд-машина
политех.double-expansion steam engineпарна машина с двойно разширение
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.dump tankсборен резервоар
нефт.earth oilземно масло
политех.electric-ignition engineдвигател с електрическо запалване
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
добави значение или превод тук