tank furnace

  • Обща политехника
  • ванна пещ
200 допълнителни резултата:
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
политех.balance tankизравнителен резервоар
мет.balling furnaceотражателна пещ
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
политех.blast tankвъздушна камера
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler furnaceогнище на котел
тех.boiling tankводогрейка
политех.bomb furnaceпещ на кариус
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.circular furnaceрингова пещ
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.collecting tankколектор
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
мет.crucible furnaceтиглова пещ
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cupel furnaceпещ за купелиране
политех.cupel furnaceмуфелна пещ за рафиниране
политех.cupola furnaceвагрянка
политех.cyaniding furnaceпещ за цианиране
политех.cyclone furnaceтермична пещ с принудителна циркулация на газ
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.decomposing furnaceконтактен апарат
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-arc furnaceелектродъгова пещ с директно нагряване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.dryer furnaceсушилна пещ
политех.drying furnaceсушилна пещ
политех.dump tankсборен резервоар
политех.duo-muffle furnaceдвумуфелна пещ
мет.electric arc furnaceелектродъгова пещ
политех.electric furnaceелектрическа пещ
мет.electric furnace steelелектростомана
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
мет.electric-resistanse furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electrode furnaceелектродна пещ
политех.electrolytic furnaceелектролитна пещ
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.faggoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fagoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.finery furnaceпудлингова пещ
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
мет.flame furnaceпламъчна пещ
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forge furnaceковашко огнище
политех.forging furnaceковашко огнище
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
мет.furnaceпещ
мет.furnace additiveдобавка към шихта
политех.furnace additiveфлюс
политех.furnace archсвод на пещ
политех.furnace barскарен елемент
политех.furnace binбункер за гориво
политех.furnace blackпещни сажди
политех.furnace chamberпещна камера
мет.furnace chargeшихта
политех.furnace chargeзареждане на пещ
политех.furnace cokeметалургичен кокс
политех.furnace crownсвод на пещ
политех.furnace gasпещен газ
политех.furnace liningзидария на пещ
политех.furnace operationводене на топилен процес
мет.furnace operatorпещар
политех.furnace potчаша на пещ
политех.furnace production rateпроизводителност на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace slagпещна шлака
политех.furnace stackшахта на пещ
политех.furnace topсвод на пещ
политех.furnace tubeекранна тръба
политех.furnace unitпещен агрегат
политех.furnace unitогнище
политех.furnace volumeобем на огнище
политех.furnace volumeпещно пространство
политех.furnace-clinker concreteсгурбетон
политех.furnace-cooledохладен заедно с пещта
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
мет.gas furnaceгазова пещ
мет.gas-fired furnaceгазова пещ
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hand furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hand-fired furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hardening furnaceпещ за закаляване
хидр.head tankнапорен съд
политех.hearth furnaceподова пещ
политех.heat-treating furnaceпещ за термообработване
политех.heating furnaceнагревателна пещ
воен.heavy tankтежък танк
политех.high furnaceвисока пещ
политех.high-frequency furnaceвисокочестотна пещ
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding furnaceпещ-резервоар
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hot-blast furnaceпещ с вдухване на горещ въздух
политех.indirect-arc furnaceелектродъгова пещ с индиректно нагряване
политех.indirect-fired furnaceпещ с отделна горивна камера
политех.induction channel furnaceиндукционна канална пещ
мет.induction furnaceиндукционна пещ
политех.induction-arc furnaceиндукционно-дъгова пещ
добави значение или превод тук