dump tank

  • Обща политехника
  • сборен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.ash dumpпепелник
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.bottom dumpдънно разтоварване
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dump tipperавтомобил-самосвал с отварящо се дъно
политех.bottom-dump wagonвагонетка с подвижно дъно
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
тех.cinder dumpсгуроотвал
политех.cinder dumpшлаково насипище
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal dumpвъглищно насипище
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
dumpстоварвам (се), тръсвам (се), изтърсвам (се)
dumpдепония
dumpбунище
авто.dumpсамосвален
политех.dumpразтоварвам, изтърсвам, складирам
dumpкуп шлака/сгурия/глина/руда и пр., воен. временен склад за муниции, припаси и пр., прен. дупка, грозно/неприветливо място/жилище/здание
софт.dumpдъмп
политех.dump bailциментационна желонка
политех.dump bargeсаморазтоварващ се шлеп
политех.dump binбункер за складиране
политех.dump bodyкаросерия на самосвал
леяр.dump boxобръщателен бункер
политех.dump carвагон-самосвал
политех.dump carсаморазтоварващ се вагон
политех.dump carавтомобил-самосвал
dump groundдепония
стр.dump pitотвал
политех.dump plateобръщаща се плоча
политех.dump riprap slope protectionукрепване откоса на каменен насип
политех.dump testизпитване на свиване проба на пластичност
политех.dump trailerремарке-самосвал
авто.dump truckавтосамосвал
политех.dump truckавтомобил-самосвал
политех.dump valveклапан за аварийно изпускане на гориво
сп.dump-bellдъмбел
политех.dump-bell orbitalорбитала с ъглово разпределение
политех.dump-lorryавтомобил-самосвал
изч.dynamic dumpдинамичен дъмп
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forward-dump carтоварен автомобил с обръщащ се напред кош
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hot dumpшлаково насипище
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
мин.load-hold-dump unitтоваротранспортен агрегат
политех.luggage dumpбагажник
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.rear-dump truckавтомобил-самосвал с обръщащ се назад кош
политех.rear-dump wagonсамосвал
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
изч.rescue dumpавариен дъмп
авто.road tank carавтоцистерна
мин.rotary dump carвагонетка, разтоварваща се с помощта на випер
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
изч.selective dumpселективен дъмп
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.side dump carвагон със странично разтоварване
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
тех.slag dumpсгуроотвал
политех.slag dumpшлаково насипище
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
изч.snapshot dumpселективен динамичен дъмп
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
изч.static dumpстатичен дъмп
тех.steam dumpпароизпускателен
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
tankпълня резервоар/цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankналивам в резервоар
политех.tankвана
политех.tankтанков
воен.tankтанк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
tankвоен. танк
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
авто.tank truckавтоцистерна
авто.tank truckбензиновоз
политех.tank truckавтомобил-цистерна
добави значение или превод тук