bridge-laying tank

  • Военен термин
  • мостов танк
199 допълнителни резултата:
сп.abdominal bridgeпланк
политех.aerator tankаерационен резервоар
кораб.after bridgeкърмов мостик
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.aluminium bridgeалуминиев мост
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.anchored bridgeвисящ мост с акерирани носещи кабели
политех.anchored suspension bridgeвисящ мост със закотвени носещи кабели
изм.anderson bridgeмост за измерване на индуктивности
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.aperture of bridgeсветъл отвор на мост
политех.approach of bridgeподстъп към мост
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arched bridgeсводов мост
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
инф.audio bridgeаудиомост
политех.auxilary bridgeспомагателен мост
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.balanced bridgeуравновесен мост
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.bascule bridgeподвижен мост
политех.bateau bridgeпонтонен мост
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.beam bridgeгредов мост
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
bridgeчаст от рамката на очила, свързваща двете стъкла
bridgeслужа за мост, свързвам
bridgeбилярд дървена подпорка за щеки
bridgeзаобикалям
bridgeпортален
bridgeмост
ист.bridgeмагаренце (на цигулка и пр.)
анат.bridgeгорната костна част на носа
мор.bridgeкапитански мостик
жп.bridgeсемафорен мост
тех.bridgeбридж
ел.bridgeзамоствам
ел.bridgeмостче
ел.bridgeзамостявам
ел.bridgeшунтирам
мед.bridgeзъбен мост
bridgeпопълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит
bridgeпостроявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over)
политех.bridge abutmentбрегови устой на мост
политех.bridge amplifierмостов измервател
ел.bridge armрамо на мост
политех.bridge beamмостова греда
политех.bridge bondхимична връзка
ел.bridge branchрамо на мост
политех.bridge circuitмостова схема
политех.bridge circuitдвупътна схема
ел.bridge connectionмостова схема
ел.bridge connexionмостова схема
политех.bridge craneмостов кран
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
ел.bridge equilibriumравновесие на мост
политех.bridge excavatorмногокофен багер с насипен мост
политех.bridge feedbackмостова обратна връзка
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.bridge foundationоснови на мост
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge fuseтръбен ножов предпазител
ел.bridge hangerмостов проводников държач
политех.bridge invertorинвертор по мостова схема
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
ел.bridge keyключ за мостова схема
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
ел.bridge methodмостов метод
политех.bridge networkмостова схема
политех.bridge openingотвор на мост
политех.bridge railкранов релса
политех.bridge railрелса за кран
политех.bridge railingперила на мост
политех.bridge reamerкотелен райбер
политех.bridge reamerрайбер за обработване на нитови отвори
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.bridge refugeниша в перилата на мост
ел.bridge rheostatмостов реостат
политех.bridge roadнастилка на мост
политех.bridge seam weldролково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge seatопорна част на връхната конструкция на мост
политех.bridge sleeperмостова траверса
политех.bridge spanотвор на мост
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge stoneплосък камък
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
политех.bridge the cellсъедчняване през акумулатор
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.bridge voltageнапрежение на мост
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.bridge weldingчелно електросъпротивително заваряване с покриваща планка
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.cantilever bridgeконзолен мост
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
полигр.carbon layingпревод на пигментово копие
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.catenary bridgeвисящ мост
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
политех.charging tankсъд за зареждане
изм.christie bridgeмост с резистори с пряко отчитане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
изм.component bridgeмост за измерване на капацитети
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
стр.concrete-layingбетонополагащ
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
изм.conductivity bridgeмост за измерване на малки съпротивления
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
мин.conveyer bridgeтранспортно-насипообразувателен мост
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
под.-тр.crane bridgeкранов мост
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
изм.deacade bridgeдекаден мост
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
изм.dial bridgeмост с кръгов комутатор
изм.dial pattern bridgeмост, със въвеждаеми съпротивления чрез щепсели
изм.differential bridgeдиференциален мост
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
изм.distortion bridgeмост за измерване коефицента на изкривяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-level bridgeдвутактен мост
политех.draw bridgeподвижен мост
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
зоол.egg layingяйцеснасяне
зоол.egg-layingяйцеснасящ
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency bridgeвременен мост
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
изм.equal-arm bridgeравнораменен мост
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fire bridgeпещен праг
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
политех.float-bridgeпонтонен мост
стр.float-bridgeмашина за повърхностна обработка на бетон
политех.floating bridgeпонтонен мост
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.flying bridgeвременен
политех.flying bridgeпристан
flying-bridgeвременен подвижен мост
flying-bridgeпонтонен мост
политех.foot bridgeпешеходен мост
политех.foot bridgeмост за пешеходци
добави значение или превод тук