expansion tank

  • Електричество и електротехника
  • разширител
  • Обща политехника
  • разширителен съд
198 допълнителни резултата:
политех.adiabatic expansionадиабатно разширение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.after-expansionдопълнително разширение
политех.after-expansionостатъчно разширение
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.axial expansionосово разширение
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centre expansion displayиндикатор с кръгов обзор
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.clearance for expansionкомпенсационна хлабина
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coefficient of cubic expansionкоефициент на обемно разширение
политех.coefficient of expansionкоефициент на разширение
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
тех.cone expansionразвалцоване
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
тлв.contrast expansionувеличаване на контраста
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
политех.cubic expansionобемно разширение
политех.cubical expansionобемно разширение
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-expansion steam engineпарна машина с двойно разширение
политех.double-expansion steam engineкомпаунд-машина
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
expansionразширение, разширяване, разтягане, уголемяване, увеличаване
expansionразшифровка
expansionуширение
expansionдилатационен
expansionпространство, протежение
expansionразшифроване
мат.expansionразлагане в ред
мат.expansionизвеждане на формула/уравнение
комп.expansionекспанжън
пол.expansionекспанзия
търг.expansionувеличение, разширение
тех.expansionразвалцоване
тех.expansionразширителен
политех.expansion bearingподвижен лагер
политех.expansion bendкомпенсатор за линейно топлинно разширение
тех.expansion bushingцанга
политех.expansion cloud chamberнискотемпературна камера
политех.expansion clutchкомпенсационен съединител
политех.expansion cockразишрителен кран
политех.expansion couplingкомпенсационен съединител
политех.expansion couplingсъединител с вътрешна триеща повърхнина
политех.expansion crackпукнатина
политех.expansion crackобразувана при удължаване
политех.expansion curveкрива на разширяване
политех.expansion endсвободен край
политех.expansion factorкоефициент на разширение
политех.expansion fitмонтирана чрез нагряване на обхващащия детайл
политех.expansion gapтемпературна хлабина
стр.expansion gapтоплинна фуга
политех.expansion glandсалников компенсатор
тех.expansion jointдилатационна фуга
политех.expansion jointкомпенсационен шев
политех.expansion jointтемпературна фуга
политех.expansion lineкрива на разширение
политех.expansion lock ringразтварящ се пружинен пръстен
политех.expansion loopлирообразен компенсатор
политех.expansion meterуред за измерване на разширение
ел.expansion moduleразширител
политех.expansion nozzleразширяваща се дюза
политех.expansion of solidsкоефициент на разширение на твърди тела
политех.expansion padподвижна опора
политех.expansion periodтакт на разширение
политех.expansion pieceкомпенсатор
политех.expansion pieceкомпенсиращ елемент
политех.expansion rateскорост на разширение
политех.expansion ratioстепен на разширение
политех.expansion reamerрегулируем райбер
политех.expansion screwразпъващ винт
политех.expansion shellразширяващо се заклинващо устройство
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
политех.expansion strokeработен ход
политех.expansion stuffing boxкомпенсационен салник
политех.expansion tapрегулируем метчик
политех.expansion thrustнапрежение, предизвикано от топлинно разширение
ел.expansion unitразширител
политех.expansion valveразширителен шибър
ел.expansion vesselразширител
политех.expansion vesselразширителен съд
политех.expansion washerразширителна шайба
политех.expansion workработа на разширение
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
политех.factor of expansionкоефициент на разширение
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
мат.harmonic expansionразлагане в ред на фурие
хидр.head tankнапорен съд
политех.heat expansionтоплинно разширение
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-expansion materialматериал с голям коефициент на разширение
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.isothermal expansionизотермично разширение
политех.izobaric expansionизобарно разширение
политех.law of expansionзакон на слепване
воен.light tankлек танк
политех.linear expansionлинейно разширение
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.longitudinal expansionнадлъжно разширение
политех.low-expansionс малък коефициент на разширение
политех.low-expansion materialматериал с малък коефициент на разширение
политех.main tankглавен резервоар
политех.measure expansionобемно разширение
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.paving expansion jointтоплинна фуга на пътно покритие
политех.permanent expansionостатъчно разширение
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pipe expansion loopлирообразен компенсатор
политех.polytropic expansionполитропно разширение
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radial expansionрадиално разширение
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.ratio of expansionстепен на разширение
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
добави значение или превод тук